Společné vzdělávání

 
Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o  děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.
 

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat. Vedle organizace vzdělávání obsahují také speciální učebnice,pomůcky a kompenzační pomůcky.

 

I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola.

II. – V. stupeň navrhuje a metodicky provází v jeho naplňování školské poradenské zařízení (např.: PPP Příbram, SPC Praha).

Po vyšetření a vyhodnocení všech souvislostí školské poradenské zařízení vydává škole Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, které obsahuje závěry z vyšetření žáka a doporučovaná podpůrná opatření.

 

Podpůrná opatření spočívají například v:

  • úpravě metod a forem vzdělávání žáka
  • podpoře školním poradenským pracovištěm
  • úpravě obsahu vzdělávání a případně k úpravě výstupů ze vzdělávání u žáků, kde je tato úprava možná a nezbytná
  • organizaci vzdělávání (organizace výuky, volnočasových aktivit, prostorového uspořádání, práce s délkou vyučovací hodiny, délka přestávky, počet žáků ve třídě nebo skupině…)
  • IVP
  • personální podpora pro práci pedagoga – asistent pedagoga, další pedagogický pracovník, školní psycholog/školní speciální pedagog,
  • podpora pro žáka - tlumočník do českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, průvodce pro orientaci v prostoru, osobní asistent nebo přítomnost další osoby
  • metodická podpora v intenzivní podobě ze strany ŠPZ po dobu 6 měsíců v případech, kdy škola vzdělává žáka, jehož vzdělávání a nastavení podpůrných opatření vyžaduje těsnou spolupráci s odborníky ŠPZ
  • hodnocení žáka – školské zařízení doporučuje přesně, jak je třeba zohlednit specifika žákových obtíží v jeho hodnocení a sebehodnocení, jak pracovat s kritérii, s motivací a s postoji žáků ke vzdělávání
 
 
Ve školním roce 2019/2020 zajišťují personální podporu pedagogům asistenti pedagoga:

Bc. Karolína ČERNÁ

asistentka pedagoga

karolina.cerna@2zsdobris.cz

Ing. Libuše SLABOŇOVÁ

asistentka pedagoga libuse.slabonova@2zsdobris.cz

Božena BIBOVÁ

asistentka pedagoga bozena.bibova@2zsdobris.cz

Libuše TURYNSKÁ

asistentka pedagoga libuse.turynska@2zsdobris.cz

Zlata VRÁTNÁ

asistentka pedagoga zlata.vratna@2zsdobris.cz

Lucie PAVLÍČKOVÁ

asistentka pedagoga lucie.pavlickova@2zsdobris.cz

Hana PALANOVÁ

asistentka pedagoga hana.palanova@2zsdobris.cz
Eva HAVLÍKOVÁ asistentka pedagoga eva.havlikova@2zsdobris.cz

Klára SUDOVÁ

asistentka pedagoga klara.sudova@2zsdobris.cz
Iva ZŮZOVÁ asistentka pedagoga iva.zuzova@2zsdobris.cz

Jana ZATLOUKALOVÁ

asistentka pedagoga jana.zatloukalova@2zsdobris.cz

Magdaléna VOPIČKOVÁ

asistentka pedagoga magdalena.vopickova@2zsdobris.cz
VALTROVÁ asistentka pedagoga  
Aneta JOSKOVÁ asistentka pedagoga aneta.joskova@2zsdobris.cz

Dana ŽALOUDKOVÁ

asistentka pedagoga dana.zaloudkova@2zsdobris.cz
MORAVCOVÁ asistentka pedagoga