Výchovné poradenství (2019-2020)

 

Od 1.9.2017 je v naší škole platná 3. verze školního vzdělávacího programu,1.aktualizace. Jde zejména o soulad s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Zvláštní pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1.9.2016 byl zaveden pro tyto žáky nově pojem „žák s přiznanými podpůrnými opatřeními.“ Těmto žákům věnujeme v naší škole patřičnou pozornost a jsme připraveni vám poskytnout konzultaci i odbornou pomoc.

 

Co znamená, když se řekne SPU neboli specifické poruchy učení?

 

Specifické poruchy učení (SPU) zahrnují obtíže se čtením (dyslexie), obtíže s psaním (dysgrafie), obtíže s pravopisem (dysortografie), porucha matematických dovedností (dyskalkulie) a porucha pohybové koordinace (dyspraxie). SPU nevznikají v důsledku snížených rozumových schopností, nejsou způsobeny nevhodnou výukou, nevhodným rodinným zázemím ani nedostatečnou motivací k učení. SPU přetrvávají po celý život, jsou neurologicky podmíněné a často dědičné. SPU způsobují problémy v čtení, psaní, gramatice a počítání. Velice často jsou spojeny s obtížemi v soustředění, krátkodobé a pracovní paměti, v plánování činností, orientací v prostoru a v neposlední řadě i v orientaci v čase.

 

Co znamená, když se řekne SPCH neboli specifické poruchy chování?

 

Specifické poruchy chování jsou ve velmi těsném vztahu se specifickými poruchami učení. Často se můžeme setkat se žáky, u kterých se objevují obě diagnózy současně.

Jednotlivé formy:

1. Porucha pozornosti – ADD (Attention Deficit Disorders) - projevuje se neschopností přiměřené koncentrace na určitý podnět po dostatečně dlouhou dobu.Typickým projevem je slabá pozornost, unavitelnost, dítě není schopné delšího a kvalitnějšího soustředění. U ničeho nevydrží a nic je delší dobu nebaví. Děti mají největší a nejčastější obtíže s udržením pozornosti či volního úsilí při plnění zadaných úkolů a s jejich dokončením v určitém časovém limitu. Například při školní i domácí přípravě bez přímého kontaktu s dospělým nebo při opakované, nepříliš zajímavé činnosti. Jejich psychomotorické tempo je výrazně snížené. Tyto děti potřebují pracovat v krátkých intervalech.

 

2. ADHD ( Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Jejich psychomotorické tempo je výrazně zvýšené. Typickými příznaky jsou snížené výkony dětí ve škole, nesnášenlivost, neschopnost podřídit se autoritě, agresivita, problémy při navazování kontaktů s vrstevníky.

 

3. V posledních letech se stále častěji ve škole setkáváme s dětmi, které mají iagnostikovanou poruchu autistického spektra (PAS). Mezi PAS patří zejména dětský autismus a Aspergerův syndrom. Tyto pervazivní vývojové poruchy jsou charakterizovány výrazným narušením všech funkcí vývoje dítěte.  Co to znamená a jak se tyto poruchy projevují?

 

a) Dětský autismus, případně atypický autismus se projevuje masivními obtížemi v sociálně-emočně-komunikativní oblasti, v chování dětí se vyskytují četné rituály či stereotypní opakující zájmy (např. se naučí nazpaměť vlakové jízdní řády).

 

b) Aspergerův syndrom – děti s Aspergerovým syndromem mají specifický způsob myšlení, selhávají ve vztazích s vrstevníky a jejich sociální dovednosti jsou výrazně pod úrovní intelektu. Na rozdíl od dětí s autismem mají dobré či vynikající vyjadřovací schopnosti, i když způsob mluvy může být nápadně odlišný.

 

Co dělat???

Máte-li v rodině někoho, kdo trpí některou SPU nebo máte podezření na SPCH sledujte jeho vývoj. Jestliže má Vaše dítě obtíže se čtením, psaním nebo počítáním, požádejte třídního učitele o schůzku s výchovným poradcem, který vyhodnotí situaci a pomůže Vám požádat o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru (SPC). Podle současné legislativy si můžete vybrat, kterou poradnu chcete navštívit.

 

Jakmile se objeví problémy, které zahrnují SPU je třeba s dítětem začít pracovat ve škole i doma. Aby dítě učení úspěšně zvládlo, je potřebné mu ze všech sil pomáhat. Jediný prověřený způsob, jak lze zmírnit projevy SPU, je dlouhodobá, průběžná práce s dětmi i dospívajícími.

 

Chcete-li svému dítěti pomoci, podpořte ho, rozvíjejte jeho silné stránky.

Je na nás dospělých, abychom jim pomohli najít způsoby, jak se mohou naučit vše jako ostatní. Říká se, že lidé s těmito poruchami jsou kreativnější, lépe pracují s obrazovým materiálem, mají velmi dobrou představivost. Je mezi nimi mnoho umělců, úspěšných podnikatelů, politiků i dalších významných osobností.

 

Hlavní činnosti výchovného poradenství na  2. ZŠ Dobříš

 

Diagnostické – speciálně pedagogická a psychologická péče zaměřená na nápravu specifických obtíží v oblasti učení a chování

 

Konzultační – konzultace rodičům dětí se SPU, poruchami chování a výchovnými problémy

 

Informační – poskytování aktuálních informací z oblasti SPU a chování široké veřejnosti

 

Vzdělávací – náprava SPU a chování, program rozvoje grafomotorických  dovedností, stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, individuální program pro rozvoj pozornosti, paměti, vnímání učebních postupů a návyků.

Organizační – evidence integrovaných žáků, evidence žáků se SPU, ADHD, LMD...

                         spolupráce se SPC, PPP, středisky výchovné péče, APLOU Praha 

                         (asociace pomáhající lidem s autismem)

                         spolupráce s třídními učiteli

                         spolupráce s rodiči

                         účast na školních výchovných komisích

                         vedení záznamů se žáky a rodiči

                         pomoc při tvorbě IVP /individuální vzdělávací programy/

                         pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

                         a žáků nadaných 

                          diagnostika třídy a jedince s preventivním charakterem

                        zařazování žáků do hodin určených k odstraňování SPU – TIP

 

Kromě těchto činností má výchovný poradce na druhém stupni základní školy v popisu práce také profesní orientaci žáků v devátém ročníku. Jako výchovný – kariérový poradce plní úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělání a profesní orientace (kariérové poradenství), úkoly prvního kontaktu s žáky s výchovnými obtížemi ve škole a úkoly v oblasti prevence problémů v osobnostním vývoji a ve vzdělávání žáků, věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných).

 

V oblasti profesní orientace:

  • poskytuje individuální (skupinové) poradenství žákům, konzultace a informace rodičům a pedagogickým pracovníkům,
  • poskytuje pomoc při zjišťování, sledování a rozvíjení individuálních dispozic žáků, které mohou být významné pro volbu jejich studijní a životní dráhy,
  • vede žáky k hlubšímu sebepoznání, podporující realistické sebehodnocení a racionální rozhodování při volbě profesní orientace,
  • spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce (všemi typy středních škol v regionu) za účelem shromažďování informací o možnostech uplatnění žáků a požadavcích škol, oborů a povolání,
  • v případě žáků zdravotně či sociálně handicapovaných, žáků s výchovnými či výukovými obtížemi zprostředkuje při profesní orientaci pomoc PPP.

 

 

Zpracovala: Mgr. Cihelková Štěpánka – výchovný poradce pro 1. stupeň

                    RNDr. Jana Melicharová – výchovný poradce pro 2. stupeň