Přípravná třída 0.A

Výuka v přípravné třídě probíhá od 7,40 do 11,40 hod.
 
Akce třídy:
23.3. Velikonoce v hornickém domečku
22.3. "Den vody" VHS Dobříš
20.3. 4.MŠ "Princezna na hrášku"
15.3. MK Dobříš "Básničky"
28.2. MK Dobříš "Milión koček"
23.2. exkurze pekárna
19.2. exkurze hasiči
15.2. knihovna
7.2. bruslení
30.1. zimní olympiáda
24.1. kino Pedington 2
17.1. Městská knihovna Dobříš
20.12. 17:00 vánoční ladění ve třídě
11.12. divadelní představení "Ledová královna"
6.12. foukání vánočních skleněných ozdob s uměleckým sklářem
5.12. Mikuláš ve třídě (projekt 9. ročníku)
16.11. Městská knihovna Dobříš
8.10. Pouštění draků
25.10 Halloween - projekt 6. ročníku (společná hodina angličtiny)
23.10 MK Dobříš - Halloween x Dušičky
11.10. Houbové čarování - divadelní představení 
27.9.  Městská knihovna Dobříš
22.9. Dobříšské pověsti:  turistická vycházka  na Čertův most
 
 
VZDĚLÁVACÍ PLÁN - DUBEN

Téma:   ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

Podtémata:   * Domácí a volně žijící zvířata * Základní skupiny živočichů * Poznáváme zvířata a jejich mláďata

Vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo

Rozvoj pohybových a manipulačních schopností. Osvojování si věku přiměřených praktických dovedností.

Dítě a jeho tělo

Rozvoj mluveného projevu dítěte. Rozvoj funkcí paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. Rozvoj kognitivních schopností.

Dítě a ten druhý

Upevňování emočních vztahů k blízkému okolí, živým bytostem. Rozvoj povědomí o ochraně svého bezpečí i bezpečí druhých.

Dítě a společnost

Osvojování potřebných dovedností, postojů a návyků k přijímání základních všeobecně uznávaných společenských, morálních a estetických  hodnot.

Dítě a svět

Rozvoj pozitivního přístupu k životu ve všech jeho formách. Rozvoj schopnosti klást otázky a samostatné hledání odpovědí.

Kompetence dítěte:

Klade otázky a hledá na ně odpovědi. Aktivně si všímá dění, chce porozumět věcem, jevům a dějům okolo sebe. Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Při řešení myšlenkových a praktických problémů užívá logických a empirických postupů. Chápe jednoduché algoritmy řešení různých úloh a využívá je v dalších situacích.  Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.

Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů. Vnímá elementární matematické souvislosti. Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. Spolupodílí se na společných rozhodnutích. Přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla.

Chápe, že nespravedlnost, ubližování a ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. Dokáže se ozvat a postavit se samo za sebe. Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat. Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně a že za svá rozhodnutí také odpovídá.