I. C

 

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE

Červen  2017

PředmětUčivo                                                                     
Čj- rozpoznávání všech písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám
- čtení nahlas plynule a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti 
- dodržování a kontrola správného pořadí písmen a úplnosti slov a vět      
- dodržování čitelnosti a úhlednosti psaného projevu
- rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou 
- ilustrace literárních děl pro děti 
- ukázky knih z domácí četby, doporučení knih spolužákům
Ma- sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
- řešení slovních úloh
- poznávání a porovnávání geometrických útvarů : trojúhelník, čtverec, obdelník, kruh
Prv- léto v přírodě
- volně žijící zvířata
- prázdniny - upozornění na nebezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí
KVĚTEN  2017

PředmětUčivo
Čj 

 - rozpoznávání a čtení nahlas písmen Ch, ch, Ď,ď, Ť, ť, Ň,ň

- správné čtení skupin di, ti, ni, dě, tě, ně,bě pě, vě, mě

- čtení nahlas s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti

- správné psaní písmen a číslic

- opis, přepis, diktát vět, práce s chybou

- dodržování čitelnosti a úhlednosti psaného projevu

- naslouchání literárním textům 


Ma
- sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky 
- řešení slovních úloh s využitím vztahů o x více - méně v oboru do 20
- pojmenuje geometrické útvary trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
- porovná velikost útvarů 
 
Prv

- Svátek matek
- dopravní situace a chování chodců a cyklistů
- základy 1. pomoci, předcházení úrazům a nehodám


DUBEN  2017

Předmět   Učivo
Čj 

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen Ž,ž, Ř,ř, G,g, F,f

- čtení nahlas s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti

- správné psaní písmen a číslic

- opis, přepis, diktát vět

- dělení slov na konci řádku

- naslouchá literárním textům 

Ma
- zápis a čtení čísel 0-20
- sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky 
- řeší a vytváří slovní úlohy 
 
Prv- Velikonoce - tradice a zvyklosti
- moje bydliště, adresa
- Den Země


BŘEZEN 2017

Předmět   Učivo
Čj 

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen Š, š, C, c, Č, č, B, b

- čtení nahlas s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti

- opis a přepis slov a vět

- psaní podle diktátu -  jednoduché věty

- správné psaní písmen

- psaní velkých písmen u vlastních jmen osob, zvířat

- naslouchání literárním textům 

Ma
- sčítání a odčítání v oboru do 10 
- práce s řadou čísel v oboru 0-10
- využívá komutativnosti při sčítání
- řeší slovní úlohy v oboru do 10  
- řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel v oboru do 10
Prv- jaro v přírodě
- domácí zvířata a jejich mláďata
- Velikonoce - tradice a zvyklosti


ÚNOR 2017

PředmětUčivo                                                                     
Čj

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen Z z, H h, au, ou
- čtení nahlas s porozuměním  slov a jednoduchých vět
- opis a přepis slov, vět
- psaní podle diktátu - slova, jednoduché věty

- správné psaní písmen, číslice 8
- skládání a rozkládání vět, slov, slabik
- naslouchání literárním textům

Ma- práce s řadou čísel v oboru 0 - 8
- sčítání a odčítání v oboru do 8, při sčítání využívá komutativnosti
- vytváří a řeší slovní úlohy
Prv- člověk a jeho zdraví ( nemoc, úraz, výživa, vhodné oblečení )
- důležitá telefonní čísla
LEDEN 2017

Předmět      Učivo
Čj 

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen D,d, K,k, R,r, V,v

- čtení nahlas s porozuměním slov a jednoduchých vět

- opis a přepis slabik, slov a vět

- dodržování úhlednosti psaného projevu

- diktát slabik, jednoduchých slov a vět

- správné písmen a umisťování znamének ve slovech a větách

- naslouchání literárním textům 

Ma
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 7 
- práce s řadou čísel v oboru do 7, určování chybějícího čísla v řadě
- využívá komutativnosti při sčítání
- vytváří a řeší slovní úlohy
Prv- režim dne
- hodiny
- časoprostorová orientace 
  

                                                               PROSINEC 2016

Předmět Učivo
Čj

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen J,j, N,n

- čtení nahlas s porozuměním slov a jednoduchých vět

- opis a přepis slabik, slov a vět

- dodržování úhlednosti psaného projevu

- rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou

- správné psaní písmen, slabik a číslic

- naslouchání literárním textům 

Ma
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 6
- porovnávání čísel 
- práce s řadou čísel 0-6, určování chybějícího čísla v řadě
- využívá komutativnosti sčítání
Prv - Adventní čas
- tradice Vánoc
- krmení lesní zvěře
                                                                                                                   

 

LISTOPAD 2016

 

Předmět   Učivo
Čj 

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen M,m,P,p,T,t

- skládání a rozkládání slabik

- spojování písmen a slabik s obrázky

- skládání prvních slov

- rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou

- správné psaní písmen, slabik a číslic

- naslouchání pohádkám a příběhům 

Ma - sčítání a odčítání v oboru do 4
- porovnávání čísel 
- práce s řadou čísel do 5, určování chybějícího čísla v řadě
- sčítání v oboru do 5
Prv - naše rodina, rodinné vztahy, moje bydliště
- děti a nebezpečí
- zaměstnání, volný čas 

 

ŘÍJEN 2016

Předmět Učivo
Čj

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen I,i, Y,y, L,l, S,s, M,m

- skládání a rozkládání slabik

- spojování písmen a slabik s obrázkem

- naslouchání příběhům a pohádkám

- obtahování a psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky..)

- rozlišování písmen tiskacích a psacích

- správné psaní písmen l,e, i, u a číslic 

Ma - porovnávání čísel 
- užívání a zápis znaků..větší, menší, rovná se
- číselná představivost
- sčítání a odčítání v oboru do 3
Prv
- podzim v přírodě, pozorování počasí
- poznáváme plody podzimu
- pojmenujeme známé druhy ovoce a zeleniny
- nejznámější listnaté a jehličnaté stromy
                                                                                                                   

ZÁŘÍ 2016

Předmět Učivo
Čj

- základní hygienické návyky (správné sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon..

- příprava na psaní ( přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní)

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen A,O,E,U

- respektování základních komunikačních pravidel rozhovoru (oslovení, zdvořilé vystupování...) 

Ma - orientace v prostoru (pod, nad, před, za, vpravo, vlevo, první, poslední..)
- číselná řada 1 - 5
- číselná představivost
Prv - cesta do školy, škola, okolí školy
- chování ve škole, školní řád a režim
   
 
- podzim v přírodě, pozorování počasí
- poznáváme plody podzimu
- pojmenujeme známé druhy ovoce a zeleniny
- nejznámější listnaté a jehličnaté stromy