II. C

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.
 
 
Aj vyučuje PaedDr. Kofroňová a Mgr. Holý
 
Bližší informace na https://dobris.klubova-stranka.cz/
 
Od 18.4. se vracíme k rozvrhu před plaváním s Tv, ale je změna ve dnech středa, čtvrtek, pátek. Děti mají zaznamenáno v ŽK na předposlední stránce.
 
Učivo na měsíc:
ČERVEN 2017
Předmět Učivo                                                                                
Čj - opakování učiva 2.ročníku
Aj - pojmenuje několik druhů zvířat
- přiřazování obrázků podle poslechu nahrávky
- poslech písní a jednoduchých příběhů
Ma  - násobilka čísla 5
- dělení číslem 5
- opakování učiva 2.ročníku
Prv - rozmanitost přírody
- opakování učiva 2.ročníku

 

 
KVĚTEN 2017
Předmět Učivo                                                                                
Čj - párové souhlásky dokončení
- tvořivé činnosti s textem
- čtení s porozuměním tiché i hlasité (plynulé čtení bez slabikování)
- opis, přepis, diktát
- písanka 4.díl
Aj - pojmenuje základní předměty, barvy, čísla
- používá množné číslo podstatných jmen
- rozumí jednoduchému poslechovému textu
Ma - upevnňování + a - do 100 s přechodem desítky, násobilka 2
- násobilka čísla 3,4
- řeší slovní úlohy na krát a děleno
- dělení čísla 2,3,4
Prv  - rozmanitost přírody
- lidé a čas
 
DUBEN 2017
Předmět Učivo                                                                   
Čj - párové souhlásky b-p, d-t, ď-ť
- doporučuje knihy spolužákům
- čtení s porozuměním tiché i hlasité (plynulé čtení bez slabikování)
- opis, přepis, diktát
- písanka 3.díl dokončit
Aj - pojmenuje základní předměty, barvy, čísla
- používá množné číslo podstatných jmen
Ma - upevňování učiva + a - do 100 s přechodem i bez přechodu desítky
- zavedení násobilky na souborech předmětů
- násobkové spoje čísla 2,3
- řeší slovní úlohy na + a -, krát
Prv - rozmanitost přírody, ochrana životního prostředí
- lidé kolem nás

 

 
BŘEZEN 2017
Předmět   Učivo                             
Čj  - písmeno ě, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě
-  psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
- doporučuje knihy spolužákům
- čtení s porozuměním 
- hlasité a tiché čtení (děti by měly číst plynule bez slabikování)
- opis, přepis, diktát
- písanka 3.díl do str.24
Aj - pojmenuje základní školní předměty, barvy, čísla
- používá slovesný tvar To je... / It is.../

 - oslava narozenin - základní slovní zásoba

Ma  - sčítá a odčítá v oboru 0-100 s přechodem desítky
- řeší slovní úlohy
Prv - jaro v přírodě
 
ÚNOR 2017
Předmět Učivo                                                                        
Čj  - psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
- doporučuje knihy spolužákům
- vypráví příběh
- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
- opis, přepis, diktát, písanka 3.díl do str.14
Aj - základní názvy oblečení, barvy, čísla
- množné číslo podst. jmen
- jednoduchý poslechový text
Ma - sčítá a odčítá v oboru 0-100 bez přechodu desítky
- sčítá a odčítá v oboru 0-100 s přechodem desítky
- řeší slovní úlohy
Prv - zdraví a nemoc, moje tělo
- chování při nemoci
- otužování
- počasí a jeho sledování
- povolání rodičů
 
LEDEN 2017
Předmět Učivo                                                                        
Čj  - psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
- orientace v jednoduchém textu
- vyprávění vlastního zážitku

- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
- opis, přepis, diktát, V. tvarová skupina písmen
Aj - barvy ve spojení s podst. jménem
Ma - zaokrouhlování na desítky
- používá symboly  <,>,=
- sčítá a odčítá desítky v oboru 0-100
- sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla bez přechodu desítky v oboru 0-100
- řeší slovní úlohy na porovnávání čísel v oboru 0-100
- řeší slovní úlohy
Prv - můj domov
- ČR
- zdraví a nemoc
 
PROSINEC 2016
Předmět Učivo                                                                                  
Čj - rozděluje hlásky na samohlásky a souhlásky
- rozpoznává slabikotvorné r,l
- odlišuje a správně vyslovuje i píše dvojhlásky
- odůvodňuje a správně píše ú,ů (mimmo morfologický šev)
- rozděluje souhlásky na tvrdé, měkké a obojetné
- vypráví vlastní zážitek
- čte nahlas i potichu s porozuměním přiměřené texty
- doporučuje knihy spolužákům
- písanka 2.díl IV. a  V. tvarová skupina
Aj - pojmenuje některé hračky
- používá množné číslo podstatných jmen, čísla 1 - 10
- připojí se ke zpěvu písní, přání k Vánocům
Ma - číselná řada 0-100, čte a zapíše čísla
- porovná čísla do 100, používá symboly <,>,=
- orientuje se na číselné ose
- zaokrouhlí na desítky
- sčítá a odčítá desítky
Prv - rozmanitost přírody (zima)
- lidé a čas (Vánoce)
 

LISTOPAD 2016

Předmět  Učivo                                                                                           
Čj - slova ve větě
- pořádek slov ve větě
- význam slov (slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná)
- dělení slov na konci řádku
- dělení písmen, hlásek
- vypráví příběh, pohádku
- čte nahlas i potichu s porozuměním přiměřené texty
- doporučuje knihy spolužákům
- dokončení písanky 1.díl, písanka 2.díl IV.tvarová skupina
Aj - pojmenuje základní školní předměty
- používá slovesný tvar To je ..
- čísla 1 - 10
Ma  - sčítá a odčítá do 20 bez přechodu i s přechodem desítky
- používá + a - při řešení praktických úloh
- číselná řada 0-100
Prv  - lidé a čas
- místo, kde žijeme
- lidé kolem nás
 

ŘÍJEN 2016

Předmět  Učivo                                                                                           
Čj  dokončení Abecedy
- rozpozná druhy vět podle postoje mluvčího, zdůvodňuje psaní znamének na konci věty
- čte nahlas i potichu s porozuměním přiměřené texty
- pořádek vět v příběhu
- II. tvarová skupina písmen
- tvořivé činnosti s textem
Aj - pojmenuje členy rodiny
- rozumí jednoduchému poslechovému textu
- připojí se ke zpěvu písní
Ma  - sčítá a odčítá do 20 bez přechodu i s přechodem desítky
- používá + a - při řešení praktických úloh
Prv  - lidé a čas
- rozmanitost přírody
 
 

ZÁŘÍ 2016

Předmět Učivo                                                  
Čj - tvoří věty ze slov, určuje pořádek slov ve větě
- vyjmenuje řadu hlásek po sobě
- řadí slova podle prvního písmene v abecedě
- vyhledává slova v abecedním pořadí
- dělí slova na slabiky, určuje jejich počet, dělí slova na konci řádku
- píse velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
- čte nahlas i potichu s porozuměním přiměřené texty
- vypráví vlastní zážitek
- I.tvarová skupina písmen písanka do str.13
Aj - pozdrav, poděkování, představování
- jednoduché pokyny
Ma - sčítá a odčítá do 20 bez přechodu i s přechodem desítky
- používá + a - při řešení praktických úloh
Prv Lidé kolem nás
- aplikuje pravidla slušného chování ve společnosti
- je tolerantní k přirozeným odlišnostem spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům
- vysvětlí, v čem spočívají některá povolání
Člověk a jeho zdraví
- rozpozná nebezpečí na silnici
uč. do str. 6

ZÁŘÍ 2016

 
Předmět Učivo
Čj

 

Ma
 
Prv