III. B

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.

 


 

Učivo na měsíc:

ČERVEN 2017

Předmět Učivo
Čj

Věta jednoduchá a souvětí, poznávání základních skladebních dvojic,  spojování vět do souvětí,          určování počtu vět v souvětí.

Plynulé čtení s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti, pečlivá výslovnost, správné dýchání, intonace, přízvuk, pauzy a tempo podle komunikačního záměru. Volba vhodných jazykových prostředků. Vypravování na základě vlastních zážitků.

Čtení literárních textů přiměřené náročnosti s porozuměním, vyjadřování pocitů z poslechu a četby, orientace v textu knih pro děti, hledání smyslu příběhu.

Ma

Číselný obor do 1000 - procvičování a upevňování učiva 3. ročníku.

Geometrie

Rozeznávání jednoduchých těles v praxi: krychle, kvádr, válec, koule, modelování prostorových těles

Aj

-         používá slovesa v letních aktivitách  / play, swim, go…/

Prv

Názvy a funkce některých důležitých částí lidského těla, vymezení jednotlivých etap lidského života. -          Chování v situacích ohrožujících zdraví a život. Základní pravidla silničního provozu pro chodce  a cyklisty.

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Zajímavé odkazy:

 

https://varhanydobris.cz/

https://hobby.idnes.cz/Gorily-v-Zoo.aspx

https://www.npsumava.cz/cz/

www.ochranafauny.cz/hrachov.html

www.makov.cz/?action=webkamera

 

11.10. Výlet na Svatou Horu

15.3. Divadlo - Princezna Konvalinka

1.6. Výlet do Ostré nad Labem

13.6. Vystoupení ZUŠ Dobříš

Policiáda 21.6.