III. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Opakování učiva 2. ročníku. Věta, druhy vět, tvoření vět, hláskosloví, rozdělení hlásek, psaní ú/ů, psaní y/i.
 • Čtení textu, práce s otázkou. 
 • Psaní.
Ma
 • Opakování učiva 2. ročníku. Čísla 0-100, číselná řada, čtení a zápis čísel, rozklad čísla v desídkové soustavě, sudé a liché číslo, sčítání a odčítání.
 • Geometrie: Práce s pravítkem, rovná, lomená a křivá čára. 
 
Prv
 • Místo kde žijeme.
 
Aj   Okruh škola - pozdrav, poděkování,představování, čísla, pokyny učitele, abeceda, sloveso to be v kladu i v záporu v jedn. čísla

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • párové souhlásky, slova příbuzná, kořen slova
 • popis pracovního postupu

 • upevnňování správných tvarů písmen

 • čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

 • přednes básně

Ma
 • opakování násobilky 1-5, slovní úlohy o n krát více/ o n krát méně
 • násobilka 6,7
 • přímky, polopřímky a vzájemná poloha
Prv
 • Místo, kde žijeme
 • Lidé a čas
Aj   Pojmenuje základní školní předměty, jejich barvu a počet.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj
 •         Vyjmenovaná slova po Z, B - pamětně zvládá vyjmenovaná slova, odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách
 •          Vypravování na základě vlastních zážitků, členění projevu, osnova, popis předmětu, upevňování správných tvarů písmen a číslic
 •         Čtení a naslouchání textům s porozuměním, přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým)
Ma
 •         Číselný obor 0 – 100, užívá spoje násobilek 1 - 8, násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 8,řeší  slovní úlohy na násobení a dělení
 •         G - úsečka, změří délku úsečky s přesností na milimetry, sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr
Pr
 • Rozmanitost přírody - porovná různé typy krajiny, pozná vybrané nerosty a horniny, popíše koloběh vody v přírodě, získá a aplikuje základní poznatky o měření času, hmotnosti, teploty a objem
Aj   Pojmenuje základní potraviny. Seznámí se se slovesem to like, zeptá se a odpoví na otázku Máš rád? Do you like? Yes, I do. No, I don´t. Slovní zásoba - jídlo.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Vyjmenovaná slova po B, L, pamětně zvládá vyjmenovaná slova, odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv: pohlednice, pozvánka. čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti, upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, čtenářská dílna, přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)

Ma

Číselný obor 0 – 100, užívá spoje násobilek 1 - 9, násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 9, řeší slovní úlohy na násobení a dělení, násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých případech

G: úsečka, změří délku úsečky s přesností na milimetry, sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr, rovnoběžky, různoběžky, průsečík

Prv

Rozmanitost přírody, popíše koloběh vody v přírodě, zemský povrch, orientace na mapě, Vánoční tradice

Aj   Pojmenuje tradiční vánoční předměty, zazpívá vánoční koledu, napíše jednoduché přání

leden 2020

Předmět Učivo
Čj
 •  Vyjmenovaná slova po L, M pamětně zvládá vyjmenovaná slova, odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách
 •        Čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti, upevňování správných tvarů písmen a číslic, dbá na celkovou úpravu, pohlednice, vypravuje na základě vlastních zážitků a osnovy
 •        Vypráví pohádku, dramatizace, čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti, přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)
Ma
 •       Číselný obor 0 – 100, násobilkové spoje 1 – 10, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem desítky, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, s přechodem, kontrola výpočtů, pamětné a písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy na porovnávání 2 dvojciferných čísel, odčítání a sčítání 2 dvojcif. čísel, vztahy o n více/o n méně, jednoduché rovnice, odhad výsledků řešení, písemné sčítání a odčítání dvojcif. čísel                          
 •      G: rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyrúhelník
Prv
 • Rozmanitost přírody, rozpozná části živé a neživé přírody, zásady správného chování v přírodě, ochrana přírody
Aj   Okruh - moje tělo - části těla (pojmenuje a ukáže).

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj