III. C                              

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Webové stránky třídy najdete  ZDE.

ODKAZY :


Webové stránky

Fotogalerie

Omluvenka žáka

 

UČIVO :

září 2017

Předmět Učivo

Čj

 - nauka o slově - porovnává významy slov

-  čte plynule a s porozuměním přiměřeného rozsahu a náročnosti

 -  vypravuje na základě vlastních zážitků

 -  upevňuje správné tvary písmen a číslic

-  orientuje se v textu knih pro děti

Nauka o slově

-          porovnává významy slovVíce zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/

Nauka o slově

-          porovnává významy slovVíce zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/

Ma

Opakování - co umíme z 2.ročníku
- sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku
 - porovná čísla do 100
 - zaokrouhlí čísla na desítky
 - orientuje se na číselné ose
 - sčítání a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100
 - násobí a dělí v oboru násobilek 2 -5
 - řeší slovní úlohy
Geometrie
- označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek

sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/
sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/

Aj

Okruh zvířata
- pojmenuje nejběžnější zvířata
- odpoví na otázku  Kolik?...
Abeceda

Okruh zvířata

-         pojmenuje nejběžnější zvířata

-         odpoví na otázku Kolik…?

AbecedaVíce zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-d/

Prv

Místo, kde žijeme
-          orientuje se v místní krajině
-          prakticky určí přírodní a umělé prvky regionu
-          posoudí vliv působení člověka na krajinu

 

říjen 2017

Předmět Učivo

Čj

Nauka o slově, kořen slova, slova příbuzná, druhy vět.
Čteme s porozuměním, recitujeme básně, tvoříme s textem, píšeme správné tvary písmen.

Pamětné sčítání a odčítání  v  oboru do 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky. Rýsujeme úsečky, body, přímky, polopřímky. Jednotky délky.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-a/

Ma

Pamětné sčítání a odčítání  v  oboru do 100
Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Rýsujeme úsečky, body, přímky, polopřímky. Jednotky délky.

Aj

Okruh škola

- školní potřeby, moje třída, barvy

- pojmenuje základní školní předměty, jejich barvu, počet

Prv

Místo, kde žijeme
- světové strany, místa regionálních pověstí
Lidé a čas 

 

listopad 2017

Předmět Učivo

Čj

Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná
Čtení s porozuměním, tvoříme s textem,
- psaní správného tvaru písmen.

Ma

 -  sčítá a odčítá s přechodem přes desítku
 - porovná čísla do 100
 - zaokrouhlí čísla na desítky
 - orientuje se na číselné ose
 - sčítání a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100
 - násobí a dělí v oboru násobilek 6 - 10
 
  slovní úlohy - zápis , výpočet, odpoveď
Geometrie - rýsujeme přímku, úsečku, polopřímku, střed  a průsečík úsečky

Aj

Okruh jídlo - pojmenuje základní potraviny

- seznámí se se slovesem to like - zeptá se a odpoví  na otázku - Máš rád? / Do you like?, Yes, I do. No, I don´t./

Prv

Rozmanitost přírody
 

 

prosinec 2017

Předmět Učivo

Čj

jv - vyjmenovaná slova po L
   -  pamětně zvládá vyjmenovaná slova
   -  odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

lv - čtení s porozuměním, tvorba příběhu,
    - sděluje přání a pozdravy,
    - vyjadřuje své pocity z četby - čteme knihu z knihovny

ksv - vypravuje na základě vlasttních zážitků
      -   upevňuje správné psaní písmen a číslic
 

Ma

počítá v oboru č. do 100
ovládá násobení a dělení v oboru 1 - 10, násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným
řeší slovní úlohy o jené i více neznámých - umí napsat zápis, výpočet a odpověď

geometrie - rýsujeme úsečku,
                   -  změří úsečku s přesností na mm  -  různoběžky, rovnoběžky  
                   - střed úsečky

Aj

Okruh jídlo
zeptá se a odpoví  na otázku - Máš rád? / Do you like?, Yes, I do. No, I don´t./ 
- orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledá potřebnou informaci
Okruh svátky, tradice, zvyky  - pojmenuje tradiční vánoční předměty, zazpívá vánoční koledu, napíše jednoduché přání
 

Prv

Rozmanitosti přírody
- části neživé přírody - vzduch, půda, teplo, světlo
Lidé a čas

 

leden 2018

Předmět Učivo

Čj

jv  -  vyjmenovaná slova po M
    -  pamětně zvládá vyjmenovaná slova
   - odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách
lv - čtení s porozuměním
   - vyjadřuje své pocity z četby, práce s knihou z knihovny
ksv - psaní písmen a číslic

Ma

-  sčítá a odčítá s přechodem přes desítku,
-  sčítá a odčítá s  pomocí rozkladu na celá čísla
 - zaokrouhlí čísla na desítky
 - orientuje se na číselné ose
 - sčítání a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100
 - násobí a dělí v oboru násobilek 1 - 10
 
  slovní úlohy - zápis , výpočet, odpoveď

Aj

Okruh moje tělo
-  pojmenuje a ukáže základní části těla
-  rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu

Prv

Nerosty, horniny
Měření času, hmotnosti, teploty a objemu

únor 2018

Předmět Učivo

Čj

Jv - vyjmenovaná slova po P
odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/
-   pamětně zvládá vyjmenovaná slova po B,L,M,P
-  odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách
Lv - čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti
    - vyjadřuje své pocity z četby i poslechu
   - orientuje se v textu
Ksv - upevňuje správné tvary písmen a číslic, dbá na celkovou úpravu
       - popisuje jednoduché předměty a činnosti - ústně i písemně
popisuje jednoduché předměty a činnosti ústně i

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/
vyjadřuje své pocity z poslechu a četby

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/

odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/

Aj

Okruh moje tělo
-  pojmenuje a ukáže základní části těla
-  rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu

Ma

- číselný obor do 100
- písemně sčítá a odčítá dvojciferná čísla
- násobilka v oboru 1 - 10
- řeší slovní úlohy
- číselný obor do 1 000
- čte a píše trojciferná čísla
- pracuje s číselnou osou
- porovnává čísla do 1000
Geometrie
- určí obvod jednoduchého obrazce - čtverec, obdélník, trojúhelník - sečtením délky jeho stran
 

Prv 

- Měření času
- rozpozná části živé přírody
- pojmenuje části rostlin a popíše projevy rostlinného života
- objasní význam některých rostlin pro člověka
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo

Čj

- vyjmenovaná slova po V a Z
- psaní i/y po obojetných souhláskách

- upevňuje správné tvary písmen a číslic

- pracuje dle osnovy

- rozlišuje vypravování v próze a ve verších

- odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Aj

Okruh domov
pojmenuje a stručně popíše členy rodiny
- rodina
Velikonoce

Ma

-čte a píše trojciferná čísla

- vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 1000

- zakreslí obraz daného čísla na číselné ose

- porovná čísla do 1000

- používá sčítání a odčítání v oboru do 1000 při řešení praktických úloh

- písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla

- řeší slovní úlohy o dvou neznámých, pracuje s rovnicí

- určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením délek jeho stran - převede jednotky délky

Prv

- rozpozná některé druhy plodů a semen
- léčivé rostliny
- uplatňuje zásady správného chování k (v) přírodě
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo

Čj

Jv - vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z, řazení podle abecedy, slovní druhy.
Lv - čtení s porozuměním, práce s textem, reprodukce přečteného
Ksv - upevňování správných tvarů písmen v textu.

Aj

Okruh dům
- pojmenuje místnosti a vybavení domu

- zeptá se, odkud  kdo pochází, používá zájmena osobní, přivlastňovací

- používá vazbu There is, There are

- reaguje na otázku Jak vyspeluješ?

Ma

Písemné sčítání a  odčítání s přechodem,
 násobení a dělení dvojciferných čísel mimo obor násobilky
Geometrie -  rovinné útvary, grafické znázornění obvodů, tělesa.

Prv

Živá příroda - dokončení rostlin
Živá příroda - zvířata
Ochrana životního prostředí
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo

Čj

Jv:
 - slovní druhy

- odlišuje větu jednoduchou od souvětí

- poznává základní skladebné dvojice

- spojuje věty do souvětí

- určuje počet vět v souvětí

Lv:

- chápe četbu jako zdroj informací o sobě i o světě

- čtení s porozuměním, hlasité čtení

Ksv:

- popisuje jednoduché předměty a činnosti ústně i písemně

- sděluje přání a pozdravy

Aj

Léto
- používá slovesa v letních aktivitách  / play, swim, go…/

- dny v týdnu

Ma


Písemné sčítání a  odčítání s přechodem,
dělení se zbytkem, finanční gramotnost,
 násobení a dělení dvojciferných čísel mimo obor násobilky,
slovní úlohy
Geometrie

- rozezná jednoduchá tělesa v praxi: krychli, kvádr, válec, kouli

 

 

Prv

Ochrana životního prostředí
Lidské tělo
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo

Čj

Jv:

- odlišuje větu jednoduchou od souvětí

- poznává základní skladebné dvojice

- spojuje věty do souvětí

- určuje počet vět v souvětí

Lv:

- chápe četbu jako zdroj informací o sobě i o světě

- čtení s porozuměním, hlasité čtení

Ksv:

- psaní číslic, tiskacích písmen

- sděluje přání a pozdravy

Aj

Léto 

- prázdninové aktivity

- opakování

Ma

Násobení a dělení 10,20,30,..100,200....
Písemné sčítání a odčítání pod sebou,
dělení se zbytkem, finanční gramotnost,
slovní úlohy
 

Prv

Ochrana za mimořádných okolností
Opakování