II. D

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.

Učivo na měsíc:

 

Červen 2017

Předmět Učivo
Čj - psaní velkých písmen na začátku slova, vlastní jména, místní jména

- čtení s poruzuměním

- vypravování

- pozorné a soustředěné naslouchání četbě poezie a prózy

- orientace v jednoduchém textu pro děti

- IX. tvarová skupina písmen
Ma

- užívá spoje násobilek 2-5
 
- dělení v oboru násobilek 2-5

- časové jednotky - hodina, minuta, sekunda

- časové údaje na hodinách
Aj

- animal friends

- pojmenuje běžná zvířata  

Prv - znaky léta

- léto u vody, v lese, na louce

- léto na statku
 

Květen 2017

Předmět Učivo
Čj - slova se znělými a neznělými souhláskami na konci slov ( v-f, z-s, ž-š, h-ch)

- čtení s poruzuměním

- vyprávění vlastního zážitku

- recitace básně

- orientace v textu pro děti

- VIII. tvarová skupina písmen
Ma

- užívá spoje násobilek 2-5
 
- dělení v oboru násobilek 2-5

- časové jednotky - hodina, minuta, sekunda

- časové údaje na hodinách
Aj

- pojmenuje základní předměty v koupelně, barvy, čísla
     - používá slovesný tvar To je... / It is.

Prv - typy vodních toků

- život ve vodě a u vody

- rozliší pole a zahradu
 

 

DUBEN 2017

Předmět Učivo
Čj - slova se znělými a neznělými souhláskami na konci slov (b-p, d-t, ď-ť, v-f, z-s, ž-š, h-ch)

- čtení s poruzuměním

- vyprávění vlastního zážitku

- recitace básně

- orientace v textu pro děti

- VII. tvarová skupina písmen
Ma
- sčítání a odčítání dvojciferných a jednociferných čísel v oboru do 100 s přechoden desítky

- slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

- časové jednotky - hodina, minuta, sekunda

- časové údaje na hodinách
Aj

- pojmenuje základní školní předměty, barvy, čísla
     - používá slovesný tvar To je... / It is.../

     - oslava narozenin - základní slovní zásoba

Prv - chráníme životní prostředí

- místo, kde žijeme

- volný čas

- Velikonoce

 

BŘEZEN 2017

Předmět Učivo
Čj - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev

- poslech četby poezie a prózy

- vyprávění pohádky, příběhu

- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění

- doporučení knihy spolužákům

- VI. tvarová skupina písmen
Ma - zaokrouhlování na desítky

- porovnávání čísel do 100, používání symbolů < > =

- sčítání a odčítání dvojciferných a jednociferných čísel v oboru do 100 bez přechodu

- slovní úlohy k porovnávání čísel do 100

- slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání do 100

- měření délky v cm, m
Aj

- pojmenuje základní školní předměty, barvy, čísla
     - používá slovesný tvar To je... / It is.../

     - oslava narozenin - základní slovní zásoba

 

 


 

 

Prv - znaky jara, názvy jarních měsíců

- jarní rostliny, části těla rostlin, byliny x dřeviny

- zvířata a jejich mláďata

- Velikonoce

ÚNOR 2017

Předmět Učivo
Čj - zdůvodňování a psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

- orientace v jednoduchém textu pro děti

- vyprávění vlastního zážitku

- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění

- doporučení knihy spolužákům

- VI. tvarová skupina písmen
Ma - zaokrouhlování na desítky

- porovnávání čísel do 100, používání symbolů < > =

- sčítání a odčítání dvojciferných a jednociferných čísel v oboru do 100 bez přechodu

- slovní úlohy k porovnávání čísel do 100

- slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání do 100

- měření délky v cm, m
Aj  Dressing up
- poznat alespoň 6 druhů oblečení

- názvy barev - opakování + nové

- použití množného čísla podst.jm. ve spojení s číslovkami a barvou: two blue socks...

Prv - povolání rodičů

- základní orientace v čase

- rok, měsíce, významné dny a svátky

 

 

 

LEDEN 2017

Předmět Učivo
Čj
- rozdělení souhlásek (tvrdé, měkké, obojetné)

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

- orientace v jednoduchém textu pro děti

- vyprávění vlastního zážitku

- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění

- doporučení knihy spolužákům

- IV. a V. tvarová skupina písmen
Ma
- zaokrouhlování na desítky

- porovnávání čísel do 100, používání symbolů < > =

- sčítání a odčítání dvojciferných a jednociferných čísel v oboru do 100 bez přechodu

- slovní úlohy k porovnávání čísel do 100

- slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání do 100

- práce s pravítkem, přímá, lomená, křivá čára

- měření délky v cm, m
Aj Come and play
 -
poznat alespoň 6 hraček, 6 barev, 3 tvary, čísla

 - použití barvy s podst. jm. : a blue car...

Prv - základy první pomoci

- zdraví, příznaky nemoci, nemoc x úraz

- naše tělo

- zásady zdravé výživy, hygiena, denní režim

PROSINEC 2016

Předmět Učivo
Čj
- rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky

- rozpoznání slabikotvorného r, l

- odůvodnění a správné psaní ú, ů

- správná výslovnost a psaní dlouhých samohlásek a dvojhlásek

- rozdělení souhlásek (tvrdé, měkké, obojetné)

- orientace v jednoduchém textu pro děti

- pozorné a soustředěné naslouchání četbě poezie a prózy

- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění

- doporučení knihy spolužákům

- IV. tvarová skupina písmen
Ma - číselná řada 0-100

- porovnávání čísel do 100

- orientace na číselné ose

- sčítání a odčítání desítek

- zaokrouhlování na desítky

- práce s pravítkem, přímá, lomená, křivá čára
 
Aj - čísla 1 - 10
 
Prv - znaky zimy

- vánoční zvyky

- mezilidské vztahy, pomáháme si

- druhy zimních sportů
 

LISTOPAD 2016

Předmět Učivo
Čj - slova ve větě, pořádek slov ve větě

- porovnávání významu slov, slova opačného významu

- vyhledávání a třídění slov (nadřazená, podřazená, souřadná)

- dělení slov na slabiky, určování počtu slabik, dělení slov na konci řádku

- rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky

- rozpoznání slabikotvorného r, l

- odůvodnění a správné psaní ú, ů

- správná výslovnost a psaní dlouhých samohlásek a dvojhlásek

- vyprávění příběhu, pohádky

- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění

- doporučení knihy spolužákům

- III. tvarová skupina písmen
 
Ma - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu i s přechodem desítky

- používání + a - při řešení praktických úloh

- číselná řada 0-100

- práce s pravítkem, přímá, lomená, křivá čára
 
Aj - slovesný tvar To je...It is

- pojmenování základních školních předmětů
 
Prv - rodina, u nás doma

- dům, ve kterém bydlím, pojem domov

- mezilidské vztahy, pomáháme si

- naše vlast - Česká republika

- státní symboly, významná místa ČR
 

ŘÍJEN 2016

Předmět Učivo
Čj - abeceda, řazení, vyhledávání písmen a slov

- druhy vět, tvoření vět, znaménka na konci vět

- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění

- pečlivá výslovnost, kontrola výslovnosti

- II. tvarová skupina písmen

- recitace básně

- pořádek vět v příběhu, vyprávění dle obrázkové osnovy
 
Ma - sčítání do 20 s přechodem 10

- řešení a vytváření slovních úloh
 
Aj - pojmenování jednotlivých členů rodiny

- názvy místností a vybavení domu
 
Prv Rozmanitost přírody
- znaky podzimu

- chápání rozdílu strom x keř, strom jehličnatý x listnatý

- druhy ovoce a zeleniny, polní plodiny

- příprava zvířat na zimu

Lidé a čas
- jevy současné, minulé, budoucí

- čas na hodinách
 
                                                                                                                         

 

 

ZÁŘÍ 2016

Předmět Učivo
Čj

- opakování - co umíme z první třídy

- vyprávění vlastního zážitku z prázdnin

- respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva

- abeceda, řazení a vyhledávání slov

- rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen

- dělení slov na slabiky, určování jejich počtu, dělení slov na konci řádku

- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění

 

Ma
- sčítání a odčítání do 20
 
- řešení a vytváření slovních úloh
 
 
Aj
- pozdrav, poděkování, představování
 
- jednoduché pokyny
 
 
Prv
- vzpomínáme na prázdniny
 
- opakování z 1. třídy
 
- pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
 
-  nebezpečí na silnici, pravidla bezpečnosti
 
- rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny