IV. A

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.

Učivo na měsíc:

Učivo na měsíc:
Duben  2017
 
Čj Slovesa - infinitiv, slovesný způsob
Popis děje, činnosti
Literární pojmy - encyklopedie
Ma

Číselný obor 1 - 1000000, 

procvičujeme písemné násobení a dělení 1-ciferným číslem, 

slovní úlohy o 2 až 3 početních úkonech, 

obsah čtverce a obdelníku, jednotky obsahu 

Aj

Okruh oblečení. Otázky a odpovědi čí je, přivlastňování věcí

Vl

Práce s mapou,

mapové značky

Přv

Přírodní společenstvo u vody a v jejím okolí, neživá příroda

 
 
Učivo na měsíc:
Březen  2017
 
Čj Vzory podstatných jmen
Ma

Číselný obor 1 - 1000000, procvičujeme +, -, x, : do tisíce, 

slovní úlohy o 2 až 3 početních úkonech, 

obvod čtverce a obdelníku, 

převody délkových jednotek (mm, cm, m, km).

Aj

Moje rodina, popis osoby, přídavná jména. Otázka kolik.

Vl

Nový díl učebnice od 9.3. - Naše vlast 

Demokratický stát, státní symboly, 

práce s mapou, členění území.

Přv

Proměny v přírodě v předjaří. Živočichové a rostliny na poli, na louce, 

ve vodě a jejím okolí.

 
Únor  2017
 
Čj Podstatná jména rod střední, pravopis koncovek , přiřazování ke vzorům
Ma

Číselný obor 1 - 1000000, porovnávání čísla, procvičujeme +, -, x, : do tisíce, rozvijíme zápis čísel

G: Konsrukce čtverce, obdélníku

Aj

Procvičujeme sloveso MÍt, píšeme dopis kamarádovi, posloucháme pokračování příběhu o Colinovi

Vl

Starší české dějiny - Habsburkové 

Přv

Pozorujeme rostliny v zimě, poznávání rostlin a živočichů na poli.Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/rozvrhy/a3-b/
Únor  2017
 
Čj Podstatná jména rod střední, pravopis koncovek , přiřazování ke vzorům
Ma

Číselný obor 1 - 1000000, porovnávání čísla, procvičujeme +, -, x, : do tisíce, rozvijíme zápis čísel

G: Konsrukce čtverce, obdélníku

Aj

Procvičujeme sloveso MÍt, píšeme dopis kamarádovi, posloucháme pokračování příběhu o Colinovi

Vl

Starší české dějiny - Jan Lucemburský, život po husitských válkách

Přv

Pozorujeme rostliny v zimě

LEDEN 2017

 
Čj Podstatná jména, přiřazování ke vzorům, rod střední, určujeme pád, číslo a rod
Ma

Písemné násobení jednociferným činitelem,číselný obor 1 - 1000000, 

G: práce s kružítkem, kolmice, rovnoběžky

Aj

Okruh V parku, poznávání barev, čísel a hračekurčených pro hru venku. Tvoření otázek.

Vl

Starší české dějiny - Jan Lucemburský, život po husitských válkách

Přv

Poznávání živočichů a rostlin na louce a na poli

PROSINEC 2016

 
Čj podstatná jména, určujeme pád, čílso a rod, slovní druhy, poznáváme přídavná jména a slovesa
Ma

Číselný obor1 - 1000000, rozvinutý zápis, řazení čísel, převádění jednotek

G: práce s kružítkem

Aj

Okruh jídlo, žák se ptá na otázku "Co má a nemá rád?" , pojmenovává druhy potravin

Vl

Starší české dějiny - Jan Lucemburský, život ve středověku, Jan Hus

Přv

Poznávání živočichů a rostlin v lese,

ekologie lesa v nejbližším okolí, ekologický význam lesa

 

LISTOPAD 2016


Čj ksv: mluvený a písemný projev, posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení
jv: slovní druhy, podstatná jména
lv: volně reprodukuje text
Ma

Písemné sčítání, odčítaní, násobení, dělení jednociferným a dvojciferným číslem, slovní úlohy

G: práce s kružítkem, setrojení trojúhelníku, čtverce

Aj

Okruh hračky, používání předložek, používání sloves "to be" v otázce a záporu

Vl

Starší české dějiny - Přemyslovci

Přv

Poznávání živočichů a rostlin v lese,

ekologie lesa v nejbližším okolí, ekologický význam lesa

 

ŘÍJEN 2016

Předmět Učivo
Čj

Předložky a předpony. Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách

Ma Násobení jednociferného a dvojciferného čísla s jednou i s více desítkami. Krychle.
Aj  Ve škole - školní pomůcky, barvy a čísla. Otázky začínající na WH....
Vl

Počátky historie našich dějin

První Přemyslovci, staré České báje a pověsti

Přv  Živá příroda   - Les a jeho společenství
   

ZÁŘÍ 2016

Předmět Učivo
Čj

Opakování z 3. roč. Nauka o slově - význam slov. Stavba slova

Ma Opakování - číselný obor 0 - 1000 : výkony s čísly v tomto oboru, řešení slovních úloh, číselná osa
         G  : Vzájemná poloha přímek v rovině
 
Aj Vítejte v Happy Street - poznávání hlavních postav z učebnice, sestavování krátkých vět o sobě, čtení příběhu, hry a písničky
 
Vl Člověk a jeho svět - lidé a čas. Dávní Slované

 

Přv  Živá příroda, princip rovnováhy přírody, vzhled přírody a činnost člověka. Ekologie.
 
   

 

 

LEDEN 2017
 
Čj Podstatná jména, přiřazování ke vzorům, rod střední, určujeme pád, číslo a rod
Ma

Písemné násobení jednociferným činitelem,číselný obor 1 - 1000000, 

G: práce s kružítkem, kolmice, rovnoběžky

Aj

Okruh V parku, poznávání barev, čísel a hračekurčených pro hru venku. Tvoření otázek.

Vl

Starší české dějiny - Jan Lucemburský, život po husitských válkách

Přv

Poznávání živočichů a rostlin na louce a na poli