III.D

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.
Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/rozvrhy/a3-d/
 
Učivo na měsíc:
Červen 2017
Předmět Učivo
Čj

Jv:

 • odlišuje větu jednoduchou od souvětí
 • poznává základní skladebné dvojice
 • určí počet vět v souvětí

Ksv:

 • procvičuje členění projevu
 • napíše: pozdrav, pohlednici, dopis, pozvánku
 • sestavuje nadpis

Lv:

 • chápe četbu jako zdroj informací
 • účastní se dramatizace pohádky
 • přednáší báseň
Ma
 • číselný obor 0 – 1000 – opakování
 • násobení dvouciferného čísla jednociferným mimo obor násobilky
 • geometrie – tělesa: kvádr, krychle, válec, koule
Prv

Člověk a jeho zdraví

 • důležité části lidského těla a jejich funkce
 • etapy lidského života
 • 1. pomoc
Aj

 

 

   


Květen 2017
Předmět Učivo
Čj

Jv:

·         pracuje s Pravidly českého pravopisu

·         třídí slova podle významu – děj, věc, vlastnost

·         určí podstatná jména, slovesa, přídavná jména (+ další slovní druhy)

Ksv:

·         písemný projev – popis, pozvánka

·         vypravuje na základě vlastních zážitků

·         sestavuje nadpis

Lv:

·         přednáší báseň

·         četba jako zdroj informací

·         naslouchá literárním textům

Ma

číselný obor 0 – 1000 - písemné sčítání, odčítání, porovnávání

dělení se zbytkem

geometrie

o   rovinné obrazce a jejich obvod

o   měření délek stran (s přesností na mm)

o   jednoduché konstrukční úlohy (přímka, úsečka, bod, průsečík)

Prv

Rozmanitost přírody

 • živočichové, člověk
Aj

 

 

   


Duben 2017
Předmět Učivo
Čj

Jv:

·         řadí slova podle abecedy

·         začíná pracovat s Pravidly českého pravopisu

·         třídí slova podle významu – děj, věc, vlastnost

·         seznamuje se s názvy slovních druhů

Ksv:

·         vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu (pohlednice, pozdrav, přání)

·         volí vhodné jazykové prostředky

·         procvičuje členní projevu

Lv:

·         čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti

·         vyjadřuje své pocity z četby

·         hledá smysl příběhu

Ma

·         číselný obor 0 – 1000

·         dělení se zbytkem

·         geometrie

o   rovinné obrazce a jejich obvod

o   měření délek stran

Prv

Rozmanitost přírody

 • o   pozná základní druhy ovoce a zeleniny

 • o   vysvětlí význam práce na poli

Aj

 

Březen 2017
Předmět Učivo
Čj

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po V,Z
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu
 • upevňuje tvary písmen a číslic
 • čte umělecké, populární a naukové texty s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků

Lv:

 • naslouchá literárním textům a chápe jejich význam
 • tvořivé činnosti s textem – přednes, dramatizace, volná reprodukce, výtvarný doprovod
Ma
 • číselný obor 0 – 1000
  • čte a píše trojciferná čísla
  • číselná osa, porovnávaní čísel
  • písemné sčítání a odčítání a kontrola výsledku
  • řeší slovní úlohy v tomto oboru čísel
 • geometrie
  • rovinné obrazce a jejich obvod
  • měření délek stran
  • rýsování ve čtvercové síti
Prv

Rozmanitost přírody

 • příroda živá
  • zásady chování v přírodě, ochrana přírody
  • části rostlin a jejich význam
Aj

 

   

Okruh domov

- pojmenuje a stručně popíše členy rodiny

                                                                 

 

 
ÚNOR 2017
Předmět Učivo
Čj 

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po S, V
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic, dbá na celkovou úpravu
 • popis
 • sestaví nadpis, vypráví podle osnovy

Lv:

 • čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)
 • vyjadřuje své pocity z četby, zná význam čtení
Ma
 • číselný obor 0 – 1000
  • písemné sčítání a odčítání
 • číselný obor 0 – 100
  • čte a píše trojciferná čísla
  • zakreslí číslo na číselné ose
  • řeší slovní úlohy v tomto oboru čísel
 • Geometrie:
  • rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyrúhelník
Prv

Rozmanitost přírody

 • příroda neživá a její části
 • příroda živá
Aj

 

                                                                                                                                                                                                  


LEDEN 2017
Předmět Učivo
Čj 

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po M, P
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic, dbá na celkovou úpravu
 • pohlednice
 • vypravuje na základě vlastních zážitků a osnovy

Lv:

 • vypráví pohádku, dramatizace
 • čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)
Ma
 • Číselný obor 0 – 100
  • násobilkové spoje 1 – 10, slovní úlohy
  • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem desítky
  • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, s přechodem
  • kontrola výpočtů
  • pamětné a písemné sčítání a odčítání
  • slovní úlohy na porovnávání 2 dvojciferných čísel, odčítání a sčítání 2 dvojcif. čísel
  • vztahy o n více/o n méně
  • jednoduché rovnice
  • odhad výsledků řešení
  • písemné sčítání a odčítání dvojcif. čísel
 • Geometrie: rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník
Prv

Rozmanitost přírody

 • rozpozná části živé a neživé přírody
 • zásady správného chování v přírodě, ochrana přírody
Aj

 

Okruh moje tělo

pojmenuje základní části (obličejové části - hlava), ruce, nohy, břicho, záda.

umí přiřadit k jednotlivým orgánům smysly např. oči= vidět, nos = cítit, atd.

 

PROSINEC 2016
Předmět Učivo
Čj 

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po L
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • pohlednice, pozvánka
 • čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv:

 • odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 • čtenářská dílna, představení vlastní četby
 • přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)
Ma
 • číselný obor 0 – 100
  • užívá spoje násobilek 1 - 9
  • násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 9
  • řeší slovní úlohy na násobení a dělení
  • násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých případech
 • Geometrie: úsečka
  • změří délku úsečky s přesností na milimetry
  • sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr
  • rovnoběžky, různoběžky, průsečík
Prv

Rozmanitost přírody

 • popíše koloběh vody v přírodě
 • zemský povrch, orientace na mapě
 • Vánoční tradice
Aj              

Okruh svátky, tradice, zvyky a prázdniny

-         pojmenuje tradiční vánoční předměty

-         zazpívá vánoční koledu

-         napíše jednoduché přání


LISTOPAD 2016

Předmět Učivo
Čj 

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po B
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • vypravování na základě vlastních zážitků, členění projevu, osnova
 • popis předmětu
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv:

 • čtení a naslouchání textům s porozuměním
 • přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým)
Ma
 • číselný obor 0 – 100
  • užívá spoje násobilek 1 - 8
  • násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 8
  • řeší slovní úlohy na násobení a dělení
 • Geometrie: úsečka
  • změří délku úsečky s přesností na milimetry
  • sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr
Prv

Rozmanitost přírody

 • porovná různé typy krajiny
 • pozná vybrané nerosty a horniny
 • popíše koloběh vody v přírodě
 • získá a aplikuje základní poznatky o měření času, hmotnosti, teploty a objemu
Aj  

Pojmenuje základní potraviny

Sloveso "to like" zeptá se a odpoví na otázku - Máš rád?/ Do you like? Yes, I do. No, I don´t.

 

ŘÍJEN 2016

Předmět Učivo
Čj 

Jv:

 • Nauka o slově – slova příbuzná, kořen, tvary slov
 • Párové souhlásky (b/p, d/t, ď/ť, v/f, z/s, ž/š, h/ch)  
 • bě, pě, vě, mě
   

Ksv:

 • čte umělecké, populární a naukové texty s pečlivou výslovností
 • vypravování na základě vlastních zážitků, členění projevu, osnova
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv:

 • čtení a naslouchání textům s porozuměním, vyjádření pocitů s četby
 • dramatizace pohádky
Ma
 • Číselný obor 0 – 100
  • opakování sčítání a odčítání do 100 (i s přechodem přes desítku), slovní úlohy s užitím vztahů „o několik více (méně)“,
  • násobení a dělení (1-5)
  • násobilka 6, 7
 • Geometrie: technika rýsování (přímka, úsečka, bod, odhad délky úsečky, průsečík)
Prv

Místo, kde žijeme, Lidé a čas

 • plán okolí, světové strany
 • posoudí vliv působení člověka na krajinu
 • pojmenuje některé významné osobnosti regionu
 • interpretuje regionální pověsti (rozdíl mezi pověstí a realitou)
Aj

- odpoví na otázku "Kolik?"
- utvoří množné číslo
- pojmenuje základní školní předměty, jejich barvu a počet

                                                                                                                                                                                                  

ZÁŘÍ 2016

Předmět Učivo
Čj

Jv:

Opakování učiva z 2. ročníku

 • Nauka o slově
  • významy slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná, významový okruh, slova protikladná, souznačná, příbuzná

Ksv:

 • čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • vypravování na základě vlastních zážitků
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv:

 • čtení s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti
 • orientace v textu knih pro děti

 

Ma

Opakování učiva z 2. ročníku

 • číselný obor 0 – 100
  • číselná řada, porovnávání čísel, číselná osa, sčítání a odčítání do 100 (i s přechodem přes desítku), zaokrouhlování, slovní úlohy s užitím vztahů „o několik více (méně)“, orientace na číselné ose
 • opakování násobilek (2 - 5)
 • Geometrie: opakování z 2. ročníku (bod, úsečka, přímka)
 
Prv

Místo, kde žijeme

 • orientuje se v místní krajině
 • prakticky určí přírodní a umělé prvky regionu
 • posoudí vliv působení člověka na krajinu
 
Aj
- pozdraví, poděkuje, představí se
- pozná čísla do 10 a reaguje na pokyny učitele
- umí vyjmenovat abecedu
- pojmenuje nejběžnější zvířata