III. D

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj

Jv:

Opakování učiva z 2. ročníku

 • Nauka o slově
  • významy slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná, významový okruh, slova protikladná, souznačná, příbuzná

Ksv:

 • čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • vypravování na základě vlastních zážitků
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv:

 • čtení s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti
 • orientace v textu knih pro děti
Ma

Opakování učiva z 2. ročníku

 • číselný obor 0 – 100
  • číselná řada, porovnávání čísel, číselná osa, sčítání a odčítání do 100 (i s přechodem přes desítku), zaokrouhlování, slovní úlohy s užitím vztahů „o několik více (méně)“, orientace na číselné ose
 • opakování násobilek (2 - 5)
 • Geometrie: opakování z 2. ročníku (bod, úsečka, přímka)
Prv

Místo, kde žijeme

 • orientuje se v místní krajině
 • prakticky určí přírodní a umělé prvky regionu
 • posoudí vliv působení člověka na krajinu

 

Aj   Okruh škola - pozdrav, poděkování,představování, čísla, pokyny učitele, abeceda, sloveso to be v kladu i v záporu v jedn. čísle

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj

 

Jv:

Opakování učiva z 2. ročníku

·         Nauka o slově – slova příbuzná, kořen, tvary slov

·         Párové souhlásky (b/p, d/t, ď/ť, v/f, z/s, ž/š, h/ch)  

bě, pě, vě, mě

Ksv:

 • čte umělecké, populární a naukové texty s pečlivou výslovností
 • vypravování na základě vlastních zážitků, členění projevu, osnova
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv:

 • čtení a naslouchání textům s porozuměním, vyjádření pocitů s četby
 • dramatizace pohádky
Ma
 • číselný obor 0 – 100
  • opakování sčítání a odčítání do 100 (i s přechodem přes desítku), slovní úlohy s užitím vztahů „o několik více (méně)“,
  • násobení a dělení (1-5)
  • násobilka 6, 7
 • Geometrie: technika rýsování (přímka, úsečka, bod, odhad délky úsečky, průsečík)
Prv

Místo, kde žijeme, Lidé a čas

 • plán okolí, světové strany
 • posoudí vliv působení člověka na krajinu
 • pojmenuje některé významné osobnosti regionu
 • interpretuje regionální pověsti (rozdíl mezi pověstí a realitou)

 

Aj   Pojmenuje základní školní předměty, jejich barvu a počet.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po B
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • vypravování na základě vlastních zážitků, členění projevu, osnova
 • popis předmětu
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv:

 • čtení a naslouchání textům s porozuměním
 • přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým)

 

Ma
 • číselný obor 0 – 100
  • užívá spoje násobilek 1 - 8
  • násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 8
  • řeší slovní úlohy na násobení a dělení
 • Geometrie: úsečka
  • změří délku úsečky s přesností na milimetry
  • sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr
Prv

Rozmanitost přírody

 • porovná různé typy krajiny
 • pozná vybrané nerosty a horniny
 • popíše koloběh vody v přírodě
 • získá a aplikuje základní poznatky o měření času, hmotnosti, teploty a objemu

 

Aj   Okruh: jídlo, zeptá se a odpoví na otázku: Máš rád?

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po L
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • pohlednice, pozvánka
 • čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv:

 • odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 • čtenářská dílna
 • přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)
Ma
 • číselný obor 0 – 100
  • užívá spoje násobilek 1 - 9
  • násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 9
  • řeší slovní úlohy na násobení a dělení
  • násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých případech
 • Geometrie: úsečka
  • změří délku úsečky s přesností na milimetry
  • sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr
  • rovnoběžky, různoběžky, průsečík
Prv

Rozmanitost přírody

 • popíše koloběh vody v přírodě
 • zemský povrch, orientace na mapě
 • Vánoční tradice

 

Aj   Pojmenuje tradiční vánoční předměty, zazpívá vánoční koledu, napíše jednoduché přání

leden 2020

Předmět Učivo
Čj

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po M, P
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic, dbá na celkovou úpravu
 • pohlednice
 • vypravuje na základě vlastních zážitků a osnovy

Lv:

 • vypráví pohádku, dramatizace
 • čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)
Ma
 • číselný obor 0 – 100
  • násobilkové spoje 1 – 10, slovní úlohy
  • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem desítky
  • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, s přechodem
  • kontrola výpočtů
  • pamětné a písemné sčítání a odčítání
  • slovní úlohy na porovnávání 2 dvojciferných čísel, odčítání a sčítání 2 dvojcif. čísel
  • vztahy o n více/o n méně
  • jednoduché rovnice
  • odhad výsledků řešení
  • písemné sčítání a odčítání dvojcif. čísel
 • Geometrie:
  • rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyrúhelník
Prv

Rozmanitost přírody

 • rozpozná části živé a neživé přírody
 • zásady správného chování v přírodě, ochrana přírody

 

Aj   Okruh - moje tělo - části těla (pojmenuje a ukáže).

únor 2020

Předmět Učivo
Čj

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po S, V
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • upevňování správných tvarů písmen a číslic, dbá na celkovou úpravu
 • popis
 • sestaví nadpis, vypráví podle osnovy

Lv:

 • čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)
 • vyjadřuje své pocity z četby, zná význam čtení
Ma
 • číselný obor 0 – 1000
  • písemné sčítání a odčítání
 • číselný obor 0 – 1000
  • čte a píše trojciferná čísla
  • zakreslí číslo na číselné ose
  • řeší slovní úlohy v tomto oboru čísel
 • Geometrie:
  • rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyrúhelník
Prv

Rozmanitost přírody

 • příroda neživá a její části
 • příroda živá

 

Aj   Pojmenuje a ukáže základní části těla. Rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu.

 

březen 2020

Předmět Učivo
Čj

Jv:

 • Vyjmenovaná slova po V,Z
  • pamětně zvládá vyjmenovaná slova
  • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

 • vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu
 • upevňuje tvary písmen a číslic
 • čte umělecké, populární a naukové texty s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků

Lv:

 • naslouchá literárním textům a chápe jejich význam
 • tvořivé činnosti s textem – přednes, dramatizace, volná reprodukce, výtvarný doprovod
Ma
 • číselný obor 0 – 1000
  • čte a píše trojciferná čísla
  • číselná osa, porovnávaní čísel
  • písemné sčítání a odčítání a kontrola výsledku
  • řeší slovní úlohy v tomto oboru čísel
 • geometrie
  • rovinné obrazce a jejich obvod
  • měření délek stran
  • rýsování ve čtvercové síti
Prv

Rozmanitost přírody

 • příroda živá
  • zásady chování v přírodě, ochrana přírody
  • části rostlin a jejich význam

 

Aj    

duben 2020

Předmět Učivo
Čj

Jv:

 • řadí slova podle abecedy
 • začíná pracovat s Pravidly českého pravopisu
 • třídí slova podle významu – děj, věc, vlastnost
 • seznamuje se s názvy slovních druhů

Ksv:

 • vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu (pohlednice, pozdrav, přání)
 • volí vhodné jazykové prostředky
 • procvičuje členní projevu

Lv:

 • čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti
 • vyjadřuje své pocity z četby
 • hledá smysl příběhu
Ma
 • číselný obor 0 – 1000
 • dělení se zbytkem
 • geometrie
  • rovinné obrazce a jejich obvod
  • měření délek stran
Prv

Rozmanitost přírody

 • pozná základní druhy ovoce a zeleniny
 • vysvětlí význam práce na poli

 

Aj    

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj