V. A

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.
Učivo na měsíc:
 

Červen 2017


Předmět Učivo

Čj

 

 

Mat

 

Aj       

S.Pavlíková: souhrnné opakování učiva

Přv

Vl

lnf
Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( hardware, software, internet, Word, Malování, PhotoFiltre,...).
 

Květen 2017


Předmět Učivo

Čj

žák: 

 • osvojuje si shodu podmětu s přísudkem

  osvojuje si shodu přísudku s podmětem

  Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/rozvrhy/a5-c2/
 • rozlišuje film loutkový, kreslený a hraný

 • komunikuje a spolupracuje v týmu

  • osvojuje si shodu přísudku s podmětem

  • orientuje se v textu, vyhledá důležité informace

  • komunikuje a spolupracuje v týmu

  • hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřuje své názory a pocity

  • tvoří vlastní literární text na dané téma

  • poradí si v běžném společenském styku, zvládne vyplňování běžných tiskopisů - přihláška  • Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/rozvrhy/a5-c2/
  učí se vyplnit formulář
 • orientuje se v textu, vyhledá důležité informace
  • osvojuje si shodu přísudku s podmětem

  • orientuje se v textu, vyhledá důležité informace

  • komunikuje a spolupracuje v týmu

  • hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřuje své názory a pocity

  • tvoří vlastní literární text na dané téma

  • poradí si v běžném společenském styku, zvládne vyplňování běžných tiskopisů - přihláška  • Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/rozvrhy/a5-c2/

 

 

Mat

 • řeší jednoduché a složené slovní úlohy
 • přečte zápis desetiného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
 • stanoví řešení jednoduché rovnice
 • doplní řady čísel, tabulky, dle daného kritéria
 • pozná jehlan, válec, kužel
 

Aj       

počasí (weather), přítomný průběhový čas (present continuous tense), slovesa (verbs), oblečení (clothes)

Přv

- lidské tělo a péče o něj

Vl

- Evropa,

- práce s mapou

lnf

Základy práce ve fotoeditoru PhotoFiltre ( výřez, velikost, uložení ). Získání volně šiřitelných obrázků a fotografií z internetu. Vložení obrázku do textu ve Wordu.

 

 

 

30.9. Den s lesníkem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1.10. Dopravní výchova

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

8.4. helpík

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

22.4. Den Země

1 | 2 | 3 | 4 >>

DEn země - 3. místo

červen - Příprava divadelního představení pro spolužáky

Dravci

Botanicus Ostrá

1 | 2 | 3 >>

Divadelní představení pro spolužáky

1 | 2 | 3 >>