V. B

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.

Červen 2017

Předmět Učivo

Čj

KSV: Vypravování

JV: Základní pravidla interpunkce

LV: Kulturní život regionu

Mat

 


 

 

 

 


 

Aj       

https://anglictina-2zs.webnode.cz/

Přv

 

 

 

Vl

 

 

 


 
KVĚTEN 2017

Předmět Učivo

Čj

KSV: Dotazník
JV: Shoda přísudku s podmětem
LV: Literární pojmy - film, scénář, režisér

Mat

 • řeší jednoduché a složené slovní úlohy

 • modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

 • porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

 • přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

 • písemné dělení a násobení dvojciferným  i trojciferným číslem

 • obsah obrazců
 • pozná jehlan, kužel válec
 

Aj       

https://anglictina-2zs.webnode.cz/

Přv

 • péče o lidské tělo

  • lidské tělo, jeho stavba a fungování

 

 • ČR – poloha, rozloha. Povrch ČR. Vodstvo. Počasí, podnebí.

 •  Kraje. Města. Průmysl, zemědělství. Životní prostředí.

 • Práce a orientace v mapě
 • Evropa


UČIVO NA MĚSÍC:

DUBEN 2017Předmět Učivo

Čj

 

Skladba - základní větné členy

Přihláška

Divadlo, komedie, tragédie

Mat

 • řeší jednoduché a složené slovní úlohy

 • modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

 • porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

 • písemné dělení a násobení dvojciferným  i trojciferným číslem

 • stanoví řešení jednoduché rovnice

 • doplní řady čísel, tabulky, dle daného kritéria

 • sestaví jednoduché tabulky a sloupkový diagram

 • obsah obrazců

Aj       

 People at work....určování času,věty s denními rutinními postupy 
- Rodina,,,have got....osobní zájmena ....cislovky....

Přv

 

 • úloha člověka v ochraně přírody

 • posoudí význam zoologických a botanických zahrad

 

Vl

 • ČR – poloha, rozloha. Povrch ČR. Vodstvo. Počasí, podnebí.

 •  Kraje. Města. Průmysl, zemědělství. Životní prostředí.

 • Práce a orientace v mapěUČIVO NA MĚSÍC:

BŘEZEN 2017


 
Předmět Učivo

Čj

žák:

 • určuje mluvnické kategorie sloves, prvotně procvičuje tvary podmiňovacího způsobu u sloves

 • určuje zájmena a poznává číslovky v textu

 • rozlišuje film loutkový, kreslený a hraný

 • komunikuje a spolupracuje v týmu

 • orientuje se v textu, vyhledá důležité informace

Mat

 

Aj       

 

Přv

 

rozliší pojmy počasí a podnebí

 • objasní rozmanitost jednotlivých podnebných pásů a zařadí některé vybrané rostliny a živočichy do těchto oblastí

 • se stručně seznámí s rozmanitostí života v oceánech a mořích

 

Vl

 

Praha - hlavní město, historie města.

Středočeský kraj. Náš region.

Kraje - orientace na mapě.

 • ČR - poloha, rozloha. Povrch ČR. Vodstvo. Počasí, podnebí. Kraje. Města. Průmysl, zemědělství. Životní prostředí

 

UČIVO NA MĚSÍC

ÚNOR 2017


Předmět Učivo

Čj

žák:

- rozlišuje druhy přídavných jmen

- osvojuje si pravopis tvrdých a měkkých přídavných jmen

- seznamuje se s druhy zájmen, nahrazuje jimi podstatná a přídavná jména

- určuje zájmena osobní

- poznává číslovky v textu

- tvoří jednoduchá sdělení pro časopis, rozhlas, televizi, internet

- komunikuje a spolupracuje v týmu

Mat

- řeší jednoduché a složené slovní úlohy

- stanoví řešení jednoduché rovnice
- odhadne a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

- římské číslice - čte a umí napsat

- písemné dělení dvojciferným dělitelem

- geometrie - vypočítá obvod a obsah a obvod obdélníku, čtverce

- obvod čtyřúhelníku, trojúhelníku
- používá základní jednotky obsahu

Aj       

https://anglictina-2zs.webnode.cz/

Přv

- rozliší pojmy počasí a podnebí

- objasní rozmanitost jednotlivých podnebných pásů a zařadí některé vybrané rostliny a živočichy do těchto oblastí

- se stručně seznámí s rozmanitostí života v oceánech a mořích

Vl

- Glóbus, mapa, plány. Světové strany. Nadmořská výška, měřítko mapy, značky.Poledníky, rovnoběžky.

- ČR – poloha, rozloha. Povrch ČR. Vodstvo. Počasí, podnebí. Kraje. Města. Průmysl, zemědělství. Životní prostředí.