IV. C

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.
Učivo na měsíc:
20.4. třídní schůzky, 16.hod., ve třídě 4.C

Učivo na měsíc:
Duben  2017
 
Čj Slovesa - infinitiv, slovesný způsob
Popis děje, činnosti
Literární pojmy - encyklopedie
Ma

Číselný obor 1 - 1000000, 

procvičujeme písemné násobení a dělení 1-ciferným číslem, 

slovní úlohy o 2 až 3 početních úkonech, 

obsah čtverce a obdelníku, jednotky obsahu 

Aj

Okruh oblečení. Otázky a odpovědi čí je, přivlastňování věcí

Vl

Práce s mapou,

mapové značky

Přv

Přírodní společenstvo u vody a v jejím okolí, neživá příroda

 
 
Učivo na měsíc:
Březen  2017
 
Čj Vzory podstatných jmen
Ma

Číselný obor 1 - 1000000, procvičujeme +, -, x, : do tisíce, 

slovní úlohy o 2 až 3 početních úkonech, 

obvod čtverce a obdelníku, 

převody délkových jednotek (mm, cm, m, km).

Aj

Moje rodina, popis osoby, přídavná jména. Otázka kolik.

Vl

Nový díl učebnice od 9.3. - Naše vlast 

Demokratický stát, státní symboly, 

práce s mapou, členění území.

Přv

Proměny v přírodě v předjaří. Živočichové a rostliny na poli, na louce, 

ve vodě a jejím okolí.

 
 
 

 
 
Únor  2017
 
Čj Podstatná jména rod střední, pravopis koncovek , přiřazování ke vzorům
Ma

Číselný obor 1 - 1000000, porovnávání čísla, procvičujeme +, -, x, : do tisíce, rozvijíme zápis čísel

G: Konsrukce čtverce, obdélníku

Aj

Procvičujeme sloveso MÍt, píšeme dopis kamarádovi, posloucháme pokračování příběhu o Colinovi

Vl

Starší české dějiny - Jan Lucemburský, život po husitských válkách

Přv

Pozorujeme rostliny v zimě

 
LEDEN 2017
 
Čj Podstatná jména, přiřazování ke vzorům, rod střední, určujeme pád, číslo a rod
Ma

Písemné násobení jednociferným činitelem,číselný obor 1 - 1000000, 

G: práce s kružítkem, kolmice, rovnoběžky

Aj

Okruh V parku, poznávání barev, čísel a hračekurčených pro hru venku. Tvoření otázek.

Vl

Starší české dějiny - Jan Lucemburský, život po husitských válkách

Přv

Poznávání živočichů a rostlin na louce a na poli

 
PROSINEC 2016
 
Čj podstatná jména, určujeme pád, čílso a rod, slovní druhy, poznáváme přídavná jména a slovesa
Ma

Číselný obor1 - 1000000, rozvinutý zápis, řazení čísel, převádění jednotek

G: práce s kružítkem

Aj

Okruh jídlo, žák se ptá na otázku "Co má a nemá rád?" , pojmenovává druhy potravin

Vl

Starší české dějiny - Jan Lucemburský, život ve středověku, Jan Hus

Přv

Poznávání živočichů a rostlin v lese,

ekologie lesa v nejbližším okolí, ekologický význam lesa

 

LISTOPAD 2016


Čj ksv: mluvený a písemný projev, posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení
jv: slovní druhy, podstatná jména
lv: volně reprodukuje text
Ma

Písemné sčítání, odčítaní, násobení, dělení jednociferným a dvojciferným číslem, slovní úlohy

G: práce s kružítkem, setrojení trojúhelníku, čtverce

Aj

Okruh hračky, používání předložek, používání sloves "to be" v otázce a záporu

Vl

Starší české dějiny - Přemyslovci

Přv

Poznávání živočichů a rostlin v lese,

ekologie lesa v nejbližším okolí, ekologický význam lesa

 
 

ŘÍJEN 2016

Předmět Učivo
Čj

Citově zabarvená slova.

Uvědoměle používá y/i po obojetných souhláskách.

U jednoduchých slov rozlišujeme kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.

Předpony a předložky.

Ma

Slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy n-více, n-krát méně.

Násobení a dělení čísel v daném oboru.

Vztahy mezi násobením a dělením.

Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.

Různoběžky, rovnoběžky, průsečík. Krychle.

Aj Okruh škola.
Čísla 0-20, osobní informace. 
Barvy.
Vl  

Starší české dějiny

Přv Les, jehličnany, poznávání našich nejběžnějších jehličnanů, živočichové lesa
   
   

Objevování a zjišťování prvků živé přírody, princip rovnováhy přírody,

význam pojmu ekologie,

poznávání rostlin, hub a živočichů

potravní řetězec

ZÁŘÍ 2016

Předmět Učivo
Čj

Opakování z 3. roč. Nauka o slově - význam slov. Stavba slova

Ma

Výkony s čísly v daném oboru, řešení slovních úloh o n - více (méně), n - krát více (méně)

řešení slovní úlohy na 2 až 3 počerní výkony

písemné dělení jednociferným dělitelem

Geometrie: vzájemná poloha dvou přímek

Aj Vítejte v Happy Street - poznávání hlavních postav z učebnice, sestavování krátkých vět o sobě, čtení příběhu, hry a písničky
 
Vl

práce s časovými údaji, vztahy mezi ději a mezi jevy

rozlišení současnosti a minulosti, orientace v hlavních reáliích minulosti a současnosti

využití regionálních specifik

 

Přv  Objevování a zjišťování prvků živé přírody, princip rovnováhy přírody,

význam pojmu ekologie,

poznávání rostlin, hub a živočichů

potravní řetězec

   

 

Objevování a zjišťování prvků živé přírody, princip rovnováhy přírody,

význam pojmu ekologie,

poznávání rostlin, hub a živočichů

potravní řetězec