VI. B

Větší podoba rozvrhu je ZDE.
  

Učivo na měsíc

 

 
 
ČERVEN 2017
Předmět Učivo
Čj ksv: Jednoduchá argumentace, otázky otevřené a uzavřené
jv: Rozlišení věty jednoduché a souvětí, interpunkce, přímá a nepřímá řeč
Lv: Opakování lit. druhů a žánrů
Ma Kvádr - povrch, objem; převody jednotek objemu; slovní úlohy na povrch a objem; Opakování učiva 6. roč.
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/   Opakování učiva za 6. ročník
      
 Říše římská - rozpad. Opakování učiva 6. ročníku.
Fy Elektrický proud, napětí, jednoduchý elektrický obvod
Př           Ekosystémy: louka, pole, pastviny. Závěrečné opakování
Ze

Krajiny světa. Opakování.

Pv
Vv  
Inf

Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PhotoFiltre,...).                                                                                  

 
 
KVĚTEN 2017
Předmět Učivo
Čj JV - Rozvíjející větní členy
LV - tvůrčí práce s prózou a poezií
KSV - Praktické čtení, klíčová slova v textu
Ma Prvočísla, čísla složená, rozklad čísla na součin prvočísel; největší společný dělitel, nejmenší společný násobek; krychle - síť, povrch, objem; volné rovnoběžné promítání
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/    Present continuous
      
 Říše římská - císařství, kultura.
Fy Převody jednotek času. Teplota - změna objemu pevných, kapalných a plynných látek při zahřívání,  měření teploty. Jednoduchý el. obvod
Př          
Ekosystém rybník - obratlovci. Louky, pole, pastviny - rostliny, bezobratlí.
Ze

Biosféra -krajiny světa.

Pv Tvorba barevné hračky ze dřeva.
Vv Malba krajiny v plenéru - tempera, suchý pastel. Kresba přírodnin.
Inf

Výukové programy. Prezentace ( otevření, pozastavení, ukončení, uložení, vytvoření jednoduchého snímku ).

(+ internet)
 

DUBEN 2017

Předmět Učivo
Čj ksv: Manipulace v masmédiích, vlastní tvořivé psaní
jv:    Větné členy: podmět, přísudek, předmět, přívlastek shodný
lv:    Poezie, rým, verš, sloka, přednes básně
Ma Výšky trojúhelníku, těžnice, střední příčka; kružnice trojúhelníku opsaná, vepsaná; Dělitelnost přirozených čísel, dělitel, násobek, znaky dělitelnosti, prvočísla
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
 
 Starověký Řím - úvod, ovládnutí Středomoří.
Fy Dokončení převodů jednotek hmotnosti. Hustota, měření času, převody jednotek času
Př           Společenstvo rybníka - rostliny a živočichové (prvoci, žahavci, ploštěnci, měkkýši, členovci)
Ze

Biosféra - krajiny světa.

Pv Velikonoční aranžmá. Sadba květin. Dřevěný obrázek.
Vv Malba podle sluchového vnímání. Vlastní příběh s ilustrací.
Inf  

Práce ve fotoeditoru PhotoFiltre, pokročilejší nástroje ( gama korekce, změna ostrosti a jasu, rámeček, ... ). Získání obrázku z internetu nebo jiného úložiště a jeho vložení do textového nebo tabulkového editoru. OS Windows ( funkce kláves Ctrl, Alt, Shift, PrtScr, Numlock,... ).

(+ internet)

                                                                                                         

 

BŘEZEN 2017

Předmět Učivo
Čj ksv: Telefonní a elektronická komunikace
jv: Slovesa
lv: Práce s poezií
Ma Trojúhelníky (vnitřní, vnější úhly; t. ostroúhlé, tupoúhlé, pravoúhlé, rovnostranné, rovnoramenné, různostranné).
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/      Prepositions of place
 
 Starověké Řecko
Fy Objem, měření objemu a převody jednotek. Hustota
Př           Potravní vztahy. Voda a její okolí - koloběh vody, rostliny.
Ze

Hydrosféra,pedosféra.

Pv  
Vv
Koláž, asambláž plná chaosu.
Inf Vytvoření jednoduché tabulky v tabulkovém editoru. Internet (vyhledávání dat pro vytvořenou tabulku).                                

ÚNOR 2017

Předmět Učivo
Čj ksv: Objednávka
jv: Ohebné slovní druhy - přídavná jména, zájmena
lv: Práce s poezií
Ma Osová souměrnost
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Present simple: wh - questions
 Starověké Řecko - úvod, období, městské státy.
Fy Objem, hmotnost, převody jednotek
Př           Obratlovci v lese - obojživelníci, plazi, ptáci, savci.
Ze

Hydrosféra.

Pv  
Vv Exkurze do galerie. Různe druhy písma. Použití písma ve výtvarném umění.
Inf Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...
(+ internet)                                                                                                                            
                                          

LEDEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Ohebné slovní druhy (podstatná, přídavná jména)
KSV - Výpisky, poznámky, osobní dopis
LV -  Pohádka, bajka                                                                            
Ma Desetinná čísla
Aj Přítomný čas prostý "My day"
 Starověké státy
Fy Magnetické vlastnosti látek. Délka, měření délky. Objem, měření objemu, převody jednotek
Př           Lesní živočichové - měkkýší, kroužkovci, členovci.
Ze

Litosféra,atmosféra.

Pv Stříhání a ohýbání plechu. Výroba vlastního výrobku z kovu.
Vv Vznik architektury a její proměny v dějinách lidstva. Užité umění kolem nás.
Inf Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika (+internet).
 

PROSINEC 2016

Předmět Učivo
Čj 

JV - Stavba slova, morfematický rozbor, tvarotvorný rozbor

LV - Báje

KSV - Popis

Ma

Úhel a jeho velikost. Rýsování a měření úhlů, osa úhlu, úhel pravý, přímý, ostrý, tupý, úhlové stupně, sčítání a odčítání, násobení a dělení úhlů, konstrukce úhlů, ú. vedlejší a vrcholové, ú. souhlasné a střídavé.

Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/   KK    Adjectives...    My timetable.....school subjects.....Christmas
 Starověké státy.
Ze Krajinná sféra a její složky.
LES - rostliny krytosemenné, lesní parta, potravní vztahy.
 
Fy Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země
Vv  
Inf Internetové portály a vyhledávače. Internetový obchod - eShop.
 
Koláž, asambláž plná chaosu.