VI. C

Větší podoba rozvrhu je ZDE.
Učivo na měsíc:

ČERVEN 2017

Předmět Učivo
Čj ksv: Jednoduchá argumentace, otázky otevřené a uzavřené
jv: Rozlišení věty jednoduché a souvětí, interpunkce, přímá a nepřímá řeč
Lv: Opakování lit. druhů a žánrů
Ma Krychle, kvádr- slovní úlohy. Opakování učiva.
Aj S.Pavlíková: závěrečné opakování učiva (slovní zásoba, rozhovory, tvorba plakátu)     Opakování učiva za 6. ročník
 
Fy Jednoduchý el. obvod. Opakování učiva.
Př           Ekosystémy - louka, pole, pastviny. Závěrečné opakování.
Ze

Krajiny světa. Opakování.

Inf

Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PhotoFiltre,...).

Vv  
                                                                                                           

KVĚTEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Rozvíjející větní členy
LV - tvůrčí práce s prózou a poezií
KSV - Praktické čtení, klíčová slova v textu
Ma Dělitelnost. Prvočísla, čísla složená. NSD, nsn. Krychle, kvádr- povrch, objem.
Aj Present continuous
S.Pavlíková: popis člověka - lidské tělo, popis právě probíhajících činností a dějů - přítomný průb. čas, oblečení, nakupování
Říše římská- císařství, kultura.
Fy Hustota. Čas. Teplota.
Př           Ekosystém rybník - obratlovci. Louky, pole, pastviny - rostliny, bezobratlí.
Ze

Biosféra- krajiny světa.

Inf

Výukové programy. Prezentace ( otevření, pozastavení, ukončení, uložení, vytvoření jednoduchého snímku ).

(+ internet)
Vv Malba a kresba v plenéru.
                                                                                                                                        
 

DUBEN 2017

Předmět Učivo
Čj ksv: Manipulace v masmédiích, vlastní tvořivé psaní
jv:    Větné členy: podmět, přísudek, předmět, přívlastek shodný
lv:    Poezie, rým, verš, sloka, přednes básně
Ma Trojúhelníky- kružnice opsaná a vepsaná. Dělitelnost.
Aj Can or can not
S.Pavlíková: sloveso can, opakování - popis domu, popis města, vazba there is, there are
 Starověký Řím - úvod, ovládnutí Středomoří.
Fy Fyzikální veličina objem. Hustota.
Př           Společenstvo rybníka - rostliny a živočichové (prvoci, žahavci, ploštěnci, měkkýši, členovci)
Ze

Biosféra - krajiny světa.

Inf

Práce ve fotoeditoru PhotoFiltre, pokročilejší nástroje ( gama korekce, změna ostrosti a jasu, rámeček, ... ). Získání obrázku z internetu nebo jiného úložiště a jeho vložení do textového nebo tabulkového editoru. OS Windows ( funkce kláves Ctrl, Alt, Shift, PrtScr, Numlock,... ).

(+ internet)

Vv Malba podle sluchového vnímání. Vlastní příběh s ilustrací.
                                                                                                                                        

BŘEZEN 2017

Předmět Učivo
Čj ksv: Telefonní a elektronická komunikace
jv: Slovesa
lv: Práce s poezií
Ma Trojúhelník- druhy, konstrukce, výšky, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná.
Aj Prepositions of place

S.Pavlíková: můj pokoj (my room), můj dům (my house), vazba there is, there are, předložky místa
 Starověké Řecko
Fy Fyzkální velična hmotnost.
Př           Potravní vztahy. Voda a její okolí - koloběh vody, rostliny.
Ze

Hydrosféra ,pedosféra.

Inf

Vytvoření jednoduché tabulky v tabulkovém editoru. Internet (vyhledávání dat pro vytvořenou tabulku).

Vv
Koláž, asambláž plná chaosu.
                                                                                                                                        
ÚNOR 2017
Předmět Učivo
Čj ksv: Objednávka
jv: Ohebné slovní druhy - přídavná jména, zájmena
lv: Práce s poezií 
Ma Osová souměrnost.
Aj Present simple:wh - questions
S.Pavlíková: přítomný čas prostý, otázka, zápor, rozhovory o denním režimu, zálibách, škole
 Starověké Řecko - úvod, období, městské státy.
Fy Fyzikální veličina délka. 
Př           Obratlovci v lese - obojživelníci, plazi, ptáci, savci.
Ze

Hydrosféra.

Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)

Vv Exkurze do galerie. Různe druhy písma. Použití písma ve výtvarném umění.
                                                                                                                                        
 

LEDEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Ohebné slovní druhy (podstatná, přídavná jména)
KSV - Výpisky, poznámky, osobní dopis
LV -  Pohádka, bajka         
Ma Početní operace s úhly. Desetinná čsla- násobení, dělení.
Aj Přítomný čas prostý   "My day"
S.Pavlíková: opakování časování slovesa have got, určování času (What time is it?),           přítomný čas prostý, popis koníčků (free time activities)
Starověké státy
Fy Magnetické vlastnosti látek.
Př           Lesní živočichové - měkkýši, kroužkovci, členovci.
Ze

 Litosféra,atmosféra

   
Vv Vznik architektury a její proměny v dějinách lidstva. Užité umění kolem nás.
Inf Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika (+internet).
 
PROSINEC 2016
Předmět Učivo
Čj

JV - Stavba slova, morfematický rozbor, tvarotvorný rozbor

LV - Báje

KSV - Popis

Ma Úhly- konstrukce, druhy, početní operace. Dvojice úhlů.
Aj S.Pavlíková: sloveso mít (have got), také v otázce a záporu, přídavná jména pro popis, školní rozvrh, Vánoce - Christmas

 Starověké státy

Fy Magnetické vlastnosti látek.
LES - rostliny krytosemenné, lesní patra, potravní vztahy.
Ze

Krajinná sféra a její složky.

Aj  K.K.     Adjectives...My timetable....School subjects......Christmas ...
Inf  Internetové portály a vyhledávače. Internetový obchod - eShop.                                                                                                                                     
 

 

Koláž, asambláž plná chaosu.