V. C

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.

UČIVO NA MĚSÍC:
ČERVEN 2017


Předmět Učivo

Čj

žák:

 • osvojuje si shodu přísudku s podmětem

 • opakování učiva, jeho shrnutí
 • četba s porozuměním

 


 

Ma

 • řeší jednoduché a složené slovní úlohy

 • opakování učiva a jeho shrnutí
 • přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

 • sčítání, násobení desetinného čísla 10, 100
 • pozná jehlan, kužel válec
 

Aj       

   People at work....určování času,věty s denními rutinními postupy      Souhrnné opakování učiva za 5.ročník.......Kř.

- Rodina,,,have got....osobní zájmena ....cislovky....

Přv

 • péče o lidské tělo

  • lidské tělo, jeho stavba a fungování

 

Vl

 

 • Evropa, naši sousedé

 • Práce a orientace v mapě
 • Evropa - státy a jejich hlavní města