VII. A

WWW STRÁNKY TŘÍDY ZDE

 
Větší podoba rozvrhu je ZDE.
 
Učivo na měsíc:
 

ČERVEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Věta jednoduchá a souvětí
KSV - Pravdidla dialogu, diskuze, studijní čtení
LV - Poezie
Ma
trojčlenka, pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti, rovnoběžníky, výšky a úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce rovnoběžníku
hranoly (slovní úlohy), opakování učiva 7. ročníku
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/   Comparative, Superlative adjectives          Opakování učiva za 7.ročník.....Kř.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Tlak plynu 
Př           Světová ochrana přírody, mezinárodní spolupráce, biodiverzita; význam Národních parků, CHKO, PR, PP; botanických a zoologických zahrad.
Vv

Kresba přírodnin v exteriéru. Grafické techniky - úvod.

Pv Fotografování okrasných dřevin. Návštěva zahradnictví.

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Nj  Škola - časování, příkaz, portfolio
 

KVĚTEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Větné členy
KSV - Popis, referát
LV - Poezie
Ma
trojčlenka, pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti, rovnoběžníky, výšky a úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce rovnoběžníku
procenta kolem nás (slovní úlohy), promile, hranoly s trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou a lichoběžníkovou podstavou ( povrchy a objemy)
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/  
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Tlak v kapalině - dokončení. Vlastnosti plynů, atmosférický tlak.
Př           Mnohobuněčné org. - živočichové bezobratlí - stavba a funkce těl, příklady organismů a jejich systematické zařazení. Buňka živočišná.
Vv

 

Pv  

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Nj  Škola - pomůcky, předměty, člen určitý a neurčitý.

DUBEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV -
KSV -
LV -
Ma
trojčlenka, pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti, rovnoběžníky, výšky a úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce rovnoběžníku
obvod a obsah rovnoběžníku, lichoběžník, jeho konstrukce, obvod a obsah, obsah trojúhelníku, co je procento, jedno procento, počet procent, základ, procentová část
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/      Much,many,a lot of, lots of
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Hydrostatický tlak, Archimedův zákon, plování těles
Př           Mnohobuněčné organismy - vyšší rostliny - stavba a funkce. (Kořen, stonek, list, květ, plod). Příklady organismů a jejich systematické zařazení. Buňka rostlinná.
Vv

Zvířata ze sena - Velikonoce. Koláž - modní návrháři.

Pv Výroba velikonočního aranžmá. Zelenina. Příprava čaje.

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Nj  Příslovce, časové údaje, popis, zájmy.

BŘEZEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Význam slova
KSV - Popis pracovního postupu a děje
LV - Báje, epos, legenda
Ma
trojčlenka, pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti, rovnoběžníky, výšky a úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce rovnoběžníku
trojčlenka, pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti, rovnoběžníky, výšky a úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce rovnoběžníku
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/    Food, countable and uncountable nouns
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Tlak a tlaková síla, kapaliny a jejich vlastnosti, Pascalův zákon, hydrostatický tlak
Př           Jednobuněčné organismy. Mnohobuněčné organismy - nižší rostliny.
Vv

Tvorba barevných tapet. Umělecké dílo v interiéru.

Pv Sadba a výsev semínek. Výroba dřevěného květníku.

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Nj  Přátelé - popis osoby, volný čas, číslovky

ÚNOR 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Neohebné slovní druhy
KSV - Plakát, zpráva a oznámení
LV - Ústní lidová slovesnost
Ma

POMĚR - co je poměr, rozšiřování a krácení poměru,změna čísla v poměru, postupný poměr, měřítko plánu a mapy

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ  ÚMĚRNOST - závislosti proměnných, zápis tabulkou, trojčlenka

Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Past simple: irregular verbs
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Kladky - volná, pevná, jednoduchý kladkostroj. Tlaková síla.
Př           Jednobuněčné organismy - stavba a funkce.
Vv

Výpravná kresba. Ilustrace. Komiks - hrdinové doby. Plastika - ochránce hrdina.

Pv Rezání, pilování, tepelné zpracování plastů. Pet - Art, Veronika Richterová. Sadba a výsev ( rajčata, papriky, okurky).

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Nj Moje rodina, obrázkový příběh, prostorová orientace. 

 

LEDEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Ohebné a neohebné slovní druhy
KSV - Výtah a výpisky
LV - Ústní lidová slovesnost
Ma sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel, racionální čísla ( číselná osa, porovnávání racionálních čísel, sčítání a odčítání racionálních čísel )
Aj Minulý čas prostý 
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Otáčivé účinky síly, rovnováha na páce, kladky.
Př           Cizokrajné ekosystémy
Vv

Casová posloupnost ročních období. Malba. Ilustrace podle J. Lady.

Pv Rytí do plechu. Ekologie - plasty a jejich rozdělení a použití. 
Nj Moje rodina - vyprávění,  číslovky, předložka von

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

PROSINEC 2016

Předmět Učivo
Čj

JV - Ohebné slovní druhy, neohebné slovní druhy

LV - Ústní lidová slovesnost

KSV - Přímá řeč ve vypravování

Ma

připomenutí osové souměrnosti, středová souměrnost – podrobněji,celá čísla, čísla kladná a záporná, absolutní hodnota čísla

       sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis
Fy

Skládání sil v opačném směru, rovnováha sil, těžiště, Newtonovy pohybové zákony

Př            

 

Nj    

 Vyprávění o sobě, časování, vykání, tvoření otázek.

Dě       www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj     https://anglictina-2zs.webnode.cz/   KK....Present simple v Present continuous....Christmas
Rj   

    www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Vv  
Pv