VII. B

Větší podoba rozvrhu je ZDE

 

ČERVEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Věta jednoduchá + souvětí.
KSV - Pracovní postup
LV - Dramatizace díla.
Ma
trojčlenka, pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti, rovnoběžníky, výšky a úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce rovnoběžníku
 
Aj Opakování učiva za 7.tř.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Tlak plynu 
Př           Světová ochrana přírody, mezinárodní spolupráce, biodiverzita; význam Národních parků, CHKO, PR, PP; botanických a zoologických zahrad.
Vv

 

Pv  

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Nj L 4 - pokyny, shrnutí učiva
Inf Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, fotoeditor,...).
  Ze              Opakování učiva           

KVĚTEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Větné členy.
KSV - Pracovní postup.
LV -Poezie.
Ma
trojčlenka, pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti, rovnoběžníky, výšky a úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce rovnoběžníku
Procenta. Promile.
Aj Comparative, superlative adjectives
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Tlak v kapalině - dokončení. Vlastnosti plynů, atmosférický tlak.
Př           Mnohobuněčné org. - živočichové bezobratlí - stavba a funkce těl, příklady organismů a jejich systematické zařazení. Buňka živočišná.
Ze

Asie

Pv  

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Nj L4-školní potřeby; slovní zásoba rozhovory
Inf

Úvod do tvorby prezentací pomocí prezentačních programů.
PowerPoint – nástroje, pozadí snímku, vložení textu a obrázku do snímku. Tvorba jednoduché prezentace. Autorská práva, zpracování informací z internetu. Základy práce ve fotoeditoru.

(+internet)

 

DUBEN 2017

Předmět Učivo
Čj JV - Větné členy
KSV - Pracovní postup
LV -  Poezie
Ma
trojčlenka, pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti, rovnoběžníky, výšky a úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce rovnoběžníku
Aj much,many, a lot of,lots of
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Hydrostatický tlak, Archimedův zákon, plování těles
Př           Mnohobuněčné organismy - vyšší rostliny - stavba a funkce. (Kořen, stonek, list, květ, plod). Příklady organismů a jejich systematické zařazení. Buňka rostlinná.
Z

Amerika

Pv  

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Nj  L3 - volnočasové aktivity, časování sloves, stupňování rád, portfolio
 
Inf    Úvod do tvorby prezentací pomocí prezentačních programů. PowerPoint – nástroje, pozadí snímku, vložení textu a obrázku do snímku. Tvorba jednoduché prezentace. Autorská práva, zpracování informací z internetu. Základy práce ve fotoeditoru.(+internet)
 

 

Ze          Asie poloha, povvrch

 

BŘEZEN 2017

Předmět Učivo
Čj

Větné členy

Ma  
Aj Food,countable and uncountable nouns
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Tlak a tlaková síla, kapaliny a jejich vlastnosti, Pascalův zákon, hydrostatický tlak
Př           Jednobuněčné organismy. Mnohobuněčné org. - nižší rostliny.
Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Pv  
Nj  L 3 - Moji přátelé-hodiny, přídavná jména, činnosti pro volný čas
Inf

 

Ze     

ÚNOR 2017

Předmět Učivo
Čj

jv - Neohebné slovní druhy

ksv -Plakát - zpráva a oznámení

lv - Vlastní četba

Ma Poměr.
Aj Past simple:irregular verbs
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Kladky - volná, pevná, jednoduchý kladkostroj. Tlaková síla.
Př           Jednobuněčné organismy.
Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Pv  
Nj přídavná jména-popis osob, obrázkový příběh, portfolio
Inf

Textový editor – tabulátory, ohraničení stránky, odstavce a odrážky. WordArt a automatické tvary. Vkládání upravených obrázků doplněných o rámečky.

(+internet)
Ze    Amerika
 

LEDEN 2017

Předmět Učivo
Čj

v - Neohebné slovní druhy příslovce

ksv -Výtah a výpisky

lv -  Ústní lidová slovesnost

Ma Racionální čísla- početní operace.
Aj Minulý čas prostý
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Otáčivé účinky síly, rovnováha na páce, kladky.
Př           Cizokrajné ekosystémy
Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Pv  
Nj L 2 - Moje rodina - členové, můj/tvůj; časování sloves
Inf Internetové vyhledávače. Referát na zadané téma s využitím textového editoru, tabulkového editoru, grafického editoru a internetu. Vir, červ, trojský kůň,...  Antivirové programy(+internet).
    Ze          Amerika
 

PROSINEC 2016

Předmět Učivo
Čj

jv - Velká písmena, neohebné slovní druhy

ksv -Používání přímé řeči ve vypravování

lv -  Ústní lidová slovesnost

Ma Celá čísla- početní operace.
Ze Australia
Fy Skládání sil v opačném směru, rovnováha sil, těžiště, Newtonovy pohybové zákony
Aj Present simple v Present continuous.........Christmas
   
   
   
   
Nj

  L 1 - dokončení lekce; L 2 - Moje rodina - členové, můj/tvůj