VIII. A

Větší podoba rozvrhu je ZDE.
Učivo na měsíc:
Červen 2017
 ČJ      jv-Souvětí, opakování vedlejších vět, opakování probraného učiva.
            lv-Dramatizace textů.
            ksv-Líčení.
Ch-       Chemické prostředí, pH. Opakování učiva.

Nj         Dotazník, cestování, nepravidelná slovesa

Dě        Prvni světová válka. Opakování učiva.

F          Zvukové jevy. Opakování učiva.

Ma       Základy statistiky, opakování.
Ze        Životní prostředí, opakování.
Př        Smysly, rozmnožovací soustava, opakování
Aj        S.Pavlíková: závěrečné opakování učiva (rozhovory, slovní zásoba, porozumění textu)      Opakování učiva za 8. roč.
Inf        Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, PhotoFiltre, komprimace a dekomprimace dat,...).
 
Květen 2017
            jv -Věta jednoduchá, souvětí, druhy vedlejších vět.
            lv -České národní obrození.
            ksv -Popis literárního hrdiny
Ma      Výpočet neznámé ze vzorce. Konstrukční úlohy (Thaletova věta, konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku).
Ze       Politická mapa světa, státy světa. Životní prostředí.
F         El. práce. El. výkon. Spotřeba el. energie v domácnosti.
Ch       Chemické reakce. Chemické rovnice.
Př        Hormonální, nervová soustava, smysly.

Nj        Cestování, reálie, opakování.

Dě       Rakousko-Uhersko - vznik, kultura. První světová válka.

Inf        Multimediální prezentace – pokročilejší funkce, úvodní a závěrečné efekty, ...Prezentační program – samostatná práce. (+internet)

Aj         Should / shouldn't
           S.Pavlíková: nemoci (illnesses), způsobová slovesa (modal verbs), frázová slovesa (phrasal verbs), porozumění textu (reading comprehension)
 
Duben 2017 
   Ma            Rovnice se zlomky a závorkami, slovní úlohy, výpočet neznámé ze vzorce.
   Ze             Světové hospodářství - zemědělství, průmysl, doprava, služby. Politická mapa světa.
   Rj               www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   Čj             jv -   Skladba - větné členy
                   lv-    Romantismus a realismus
                   ksv- Charakteristika literární postavy   

   Dě            Evropské státy, vznik R-U.

   Ně            Prázdniny, dotazník, předložky.

   Inf             Multimediální prezentace – pokročilejší funkce, úvodní a závěrečné efekty, ...  Prezentační program – samostatná práce (+internet).
   Př             Vylučovací soustava, kůže
   F               Ohmův zákon.
  Ch              Názvosloví dvouprvkových sloučenin.
   Aj               Present perfect
                     S.Pavlíková: předpřítomný čas, nepravidelná slovesa

  BŘEZEN 2017     

   Aj             Past, present. future...orientace v časech

   Ma            Mnohočleny - rozklad na součin (vytýkání, vzorce). Lineární rovnice - ekvivalentní úpravy.

   Ze             Svět - obyvatelstvo, sídla, hospodářství - průmysl, zemědělství, doprava, služby.

   Inf             Způsoby připojení vstupních a výstupních zařízení počítače. Tabulkový editor – tvorba grafu.

    Dě            Rok 1848, industrializace, kolonializace.

    Nj             Prázdniny - cestování, země, nepravidelná slovesa

   F               El. proud, el. napětí.

  Ch              Prvky v PSP. Dvouprvkové sloučeniny.

  Př               Trávicí soustava

  Aj S.Pavlíková - Londýn, popis cesty ve městě (asking directions), předložky místa (place prepositions), užití členů (the, a, an)

 

 

  ÚNOR 2017

Předmět UčivoR
Čj

jv - Velká písmena +Skladba

ksv -Publicistické útvary

lv - Romantismus v literatuře

Ma

Mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení, rozklad na součin - vytýkání, vzorce).

Ze Rusko. Evropa shrnutí. Společenské a hospodářské prostředí světa, obyvatelstvo světa.
Fy

Elektrické vlastnosti látek. El. obvod.

Dýchací soustava, imunita.

Nj  

 Určování času, roční období, měsíce, předložky, číslovky.

 Dějiny českých zemí - rok 1848
Aj                  S.Pavlíková: minulé časy sloves, vyprávění příběhu v minulosti, rozhovor o minulosti, nábytek a místnosti v domě, porozumění textu - Londýn, the, a, an (použití členů v AJ)
Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Che Prvky v PSP- kovy, polokovy, nekovy.
Inf Tabulkový editor – vzorce, využití v matematice (obvody a obsahy, povrchy a objemy).
(+internet)
 

LEDEN 2017

Předmět Učivo
Čj

jv - Velká písmena

ksv -Žádost, životopis

lv - Romantismus v literatuře

Ma Mocniny s přirozeným mocnitelem (třetí mocnina a odmocnina). Pravidla pro počítání s mocninami, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě.
Ze Oblasti Evropy - severní, západní, jižní a jihovýchodní Evropa.
Inf Softwarové pirátství, etický kodex. Tabulkový procesor – práce s buňkou, základní početní operace, jednoduché vzorce (+internet).
 Ně        Pozvání, měsíce, množné číslo
 
 Aj                Minulý čas průběhový
                    S.Pavlíková: minulý čas průběhový, příběh v minulosti, přírodní katastrofy - slovní zásoba, porovnání minulých časů
 
Př                Oběhová a dýchací soustava.
 
 Dě              Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848
Fy                Změny skupenství látek.
Ch                Chemická vazba. Periodický zákon, PSP.
 
PROSINEC 2016
Předmět Učivo
Čj

jv - Skloňování vlastních jmen přejatých, velká písmena

ksv -Inzerát, objednávka, žádost;

lv -  Ústní lidová slovesnost.

Ma  Kruh - obvod, obsah, válec - síť, povrch, objem, slovní úlohy.
Ze Střední, severní a západní Evropa.
Nj   L6 - Vídeň, popis, časování sloves, dopis
Velká francouzská revoluce. 
Rj 
Př  Svaly, tělní tekutiny, oběhová soustava
Ch Stavba látek. Atomy.
Fy Teplo. Změny skupenství látek.
Aj S.Pavlíková: opakování budoucích časů, práce s textem - porozumění, překlad, minulý čas průběhový, Vánoce - Christmas
Aj KK: používání budoucich časů ......Christmas 
   
 
LISTOPAD 2016
Předmět Učivo
Čj

jv -  Nauka o slovní zásobě

ksv - Slohový útvar - Inzerát + objednávka

lv -  Setkání se starší literaturou

Ma
Pythagorova věta v rovině a prostoru. Délka kružnice, obsah kruhu. 
Vzájemná poloha přímky a kružnice, dvou kružnic.  
 Př            
Opěrná a pohybová soustava obratlovců a člověka.

Nj  

 L6 - popis zvířete, psaní dopisu, 1. a 4. pád.

 Habsburská monarchie, kultura v 17. a 18. stol.
Aj                  Vyjádření budoucími časy

S.Pavlíková: budoucnost (future), sloveso will, vazba going to, dotazník (a questionnaire), předložky místa (place prepositions)
Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Che Oddělování složek směsí. Voda, vzduch.
Ze Obyvatelstvo, hospodářství Evropy. Státy střední Evropy.
Fy Energie mechanická, vnitřní. Tepelné výměny.