VIII. B

Větší podoba rozvrhu je ZDE.
Učivo na měsíc:
 
 
Červen 2017
 
ČJ    jv-Souvětí, opakování vedlejších vět, opakování probraného učiva.
 
        lv-Dramatizace textů.
 
        ksv-Líčení.

Dě    První světová válka. Opakování učiva.

F      Zvukové jevy. Opakování učiva.

Nj     L 8 -  chtěl bych, předložky+státy
Aj     S.Pavlíková: závěrečné opakování učiva (rozhovory, slovní zásoba, porozumění textu)
Inf    Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, PhotoFiltre, komprimace a dekomprimace dat,...).
Ze Životní prostředí. Opakování.
Př      Smysly, rozmnožovací soustava, opakování
Che    Chemické prostředí, pH stupnice, opakování učiva.
 
 
Květen 2017
 
Čj -       jv -Věta jednoduchá, souvětí, druhy vedlejších vět.
            lv -České národní obrození.
            ksv -Popis literárního hrdiny.
M -       Slovní úlohy. Výpočet neznámé ze vzorce.
Nj -       L8-Prázdniny-slovní zásoba, rozhovory
Aj -       S.Pavlíková: nemoci (illnesses), způsobová slovesa (modal verbs), frázová slovesa (phrasal verbs), porozumění textu (reading comprehension)
F -        El. práce. El. výkon. Spotřeba el. energie v domácnosti.-Ze
Ze-        Průmysl,doprava,zemědělství.

Dě         Rakousko-Uhersko - vznik, kultura. První světová válka.

Př          Hormonální, nervová soustava, smysly.

Che        Halogenidy, oxidy a sulfidy.

Inf          Multimediální prezentace – pokročilejší funkce, úvodní a závěrečné efekty, ...Prezentační program – samostatná práce. (+internet)

 
 
DUBEN 2017
 
Čj             jv -   Skladba - větné členy
                lv-    Romantismus a realismus
                ksv- Charakteristika literární postavy   
Dě            Evropské státy, vznik R-U.
Inf             Multimediální prezentace – pokročilejší funkce, úvodní a závěrečné efekty, ...  Prezentační program – samostatná práce (+internet).
Př             Vylučovací soustava, kůže.
Che          Dvouprvkové sloučeniny
F              Ohmův zákon.
Nj -           L 7 - Hodiny, měsíce, pozvánka
AJ             S.Pavlíková: předpřítomný čas, nepravidelná slovesa
M -            Řešení rovnic.
Ze -           státy světa.
 
 
 BŘEZEN 2017
Předmět Učivo
Čj

jv - Věta jednočlenná, dvojčlenná, větné členy.

ksv - Úvaha

lv - Realismus a romantismus

Ma

Rozklad mnohočlenů na součin. Rovnice.

Ze Hospodářský zeměpis-průmysl,doprava.
Fy

El. proud, el. napětí.

Trávicí soustava

Nj  

L 7 - Kde a kdy? - předložka in + 3.p.; číslovky, hodiny

 Rok 1848, industrializace, kolonializace.
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/

Aj S.Pavlíková - Londýn, popis cesty ve městě (asking directions), předložky místa (place prepositions), užití členů (the, a, an)

 

Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Che Nekovy a plokovy
Inf Způsoby připojení vstupních a výstupních zařízení počítače. Tabulkový editor – tvorba grafu. (+internet)
 
  ÚNOR 2017
Předmět Učivo
Čj

jv - Velká písmena +Skladba

ksv -Publicistické útvary

lv - Romantismus v literatuře

Ma

Mnohočleny- početní operace, rozklad na součin.

Ze Evropa.Rusko.
Fy

Elektrické vlastnosti látek. El.obvod.

Dýchací soustava, imunita.

Nj  

4.pád-podst.jmen, žádný; zvířata, jejich popis, portfolio

 Dějiny českých zemí - rok 1848
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/
S.Pavlíková: minulé časy sloves, vyprávění příběhu v minulosti, rozhovor o minulosti, nábytek a místnosti v domě, porozumění textu - Londýn, the, a, an (použití členů v AJ)
Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Che Kovy, nekovy, polokovy.
Inf  Tabulkový editor – vzorce, využití v matematice (obvody a obsahy, povrchy a objemy).
(+internet)
                                                                                                                                                                                      
 
 
 LEDEN 2017
Předmět Učivo
Čj

jv - Velká písmena

ksv -Žádost, životopis

lv - Romantismus v literatuře

Ma

Mocniny s přir. mocnitelem - třetí mocnina a odmocnina, n-tá mocnina, pravidla pro počítání s mocninami, zápis čísla v desítkové soustavě

Ze Státy Evropy.
Fy

Změny skupenství látek.

Oběhová a dýchací soustava.

Nj  

L 6 - sloveso mít; 4.pád podst.jmen

 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/
S.Pavlíková: minulý čas průběhový, příběh v minulosti, přírodní katastrofy - slovní zásoba, porovnání minulých časů
Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Che Stavba atomu, ionty, PSP.
Inf

Softwarové pirátství, etický kodex. Tabulkový procesor – práce s buňkou, základní početní operace, jednoduché vzorce (+internet).

PROSINEC 2016
Předmět Učivo
Čj

jv- Skloňování vlastních jmen přejatých, velká písmena

ksv -Inzerát, objednávka, žádost;

lv -  Ústní lidová slovesnost.

Ma
Kruh- obvod, obsah. Válec- síť, povrch, objem. Slovní úlohy.
Ze Oblasti Evropy.
Fy

Teplo. Změny skupenství látek.

Př            

 Svaly, tělní tekutiny, oběhová soustava

Nj         

L 5 - shrnutí učiva, L 6 - sloveso mít, PC-slovní zásoba, poslech, rozhovory

 Velká francouzská revoluce.
Aj                  S.Pavlíková: opakování budoucích časů, práce s textem - porozumění, překlad, minulý čas průběhový, Vánoce - Christmas
Rj 

  www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Che Stavba atomu
 
LISTOPAD 2016
Předmět Učivo
Čj

jv -  Nauka o slovní zásobě

ksv - Slohový útvar - Inzerát + objednávka

lv -  Setkání se starší literaturou

Ma
Pythagorova věta v prostoru. Vzájemná poloha kružnice a přímky, dvou kružnic.
Ze Přírodní poměry Evropy.
Fy

Energie mechanická, vnitřní. Tepelné výměny.

Př            

Opěrná a pohybová soustava obratlovců a člověka.

Nj         

L5 - časování sloves-koníčky, přivl. zájmena-jeho/její; portfolio

 Habsburská monarchie, kultura v 17. a 18. stol.
Aj                   budoucnost (future), sloveso will, vazba going to, dotazník (a questionnaire), předložky místa (place prepositions)
Rj 

  www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Che Oddělování složek směsí, voda, vzduch.
 
Vv  
 
 
 LEDEN 2017
 
 

 LEDEN 2017

Předmět Učivo
Čj

jv - Velká písmena

ksv -Žádost, životopis

lv - Romantismus v literatuře

Ma

Mocniny s přir. mocnitelem - třetí mocnina a odmocnina, n-tá mocnina, pravidla pro počítání s mocninami, zápis čísla v desítkové soustavě

Ze Státy Evropy.
Fy

Změny skupenství látek.

Oběhová a dýchací soustava.

Nj  

L 6 - sloveso mít; 4.pád podst.jmen

 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/
S.Pavlíková: minulý čas průběhový, příběh v minulosti, přírodní katastrofy - slovní zásoba, porovnání minulých časů
Rj

www.eva-kuhnova.estranky.cz/

Che Stavba atomu, ionty, PSP.
Inf

Softwarové pirátství, etický kodex. Tabulkový procesor – práce s buňkou, základní početní operace, jednoduché vzorce (+internet).

PROSINEC 2016