VII. C

Větší podoba rozvrhu je ZDE.
Červen 2017
Předmět Učivo
Čj JV - Věta jednoduchá a souvětí
KSV - Pravdidla dialogu, diskuze, studijní čtení
LV - Poezie
Ma hranoly (slovní úlohy), opakování učiva 7. ročníku
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz    Opakování učiva za 7. roč
S.Pavlíková: závěrečné opakování učiva (rozhovory, slovní zásoba, porozumění textu)
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Tlak plynu 
Ze        Opakování učiva 7.r.
Nj

L 4 - pokyny, shrnutí učiva

Rj L4 - gramatika, slovní zásoba, dialogy, shrnutí učiva
Světová ochrana přírody, mezinárodní spolupráce, biodiverzita; význam Národních parků, CHKO, PR, PP; botanických a zoologických zahrad.
Inf Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, fotoeditor,...).  
 
Květen 2017
Předmět Učivo
Čj JV - Větné členy
KSV - Popis, referát
LV - Poezie
Ma
procenta kolem nás (slovní úlohy), promile, hranoly s trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou a lichoběžníkovou podstavou ( povrchy a objemy)
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz
S.Pavlíková: televizní pořady, vazba going to pro vyjádření plánované budoucnosti, sloveso have to pro vyjádření povinnosti
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Tlak v kapalině - dokončení. Vlastnosti plynů, atmosférický tlak.
Ze        Asie
Nj

L4-školní potřeby; slovní zásoba, rozhovory

Rj L4 - gramatika, slovní zásoba, dialogy
Mnohobuněčné org. - živočichové bezobratlí - stavba a funkce těl, příklady organismů a jejich systematické zařazení. Buňka živočišná.
Inf

Úvod do tvorby prezentací pomocí prezentačních programů.
PowerPoint – nástroje, pozadí snímku, vložení textu a obrázku do snímku. Tvorba jednoduché prezentace. Autorská práva, zpracování informací z internetu. Základy práce ve fotoeditoru.

(+internet) 
 
Duben 2017
Předmět Učivo
Čj JV - Větné členy    
KSV - Popis
LV - Balada, romance, povídka
Ma Konstrukční úlohy- rovnoběžník, lichoběžník.
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz     Much, many, a lot of, lots of
S.Pavlíková: moje země (my country), vazba there is, there are, stupňování přídavných jmen (comparatives, superlatives), popis počasí (weather)
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Hydrostatický tlak, Archimedův zákon, plování těles
Ze        Asie
Nj

L3 - volnočasové aktivity, časování sloves, stupňování rád, portfolio

Rj L3 - číslovky, časování sloves, četba
Mnohobuněčné organismy - vyšší rostliny - stavba a funkce. (Kořen, stonek, list, květ, plod). Příklady organismů a jejich systematické zařazení. Buňka rostlinná.
Inf    Úvod do tvorby prezentací pomocí prezentačních programů. PowerPoint – nástroje, pozadí snímku, vložení textu a obrázku do snímku. Tvorba jednoduché prezentace. Autorská práva, zpracování informací z internetu. Základy práce ve fotoeditoru.(+internet)                                                                                                                                                                                   
 

Březen 2017
Předmět Učivo
Čj JV - Význam slova
KSV - Popis pracovního postupu a děje
LV - Báje, epos, legenda
Ma  
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Food, countable and uncountable nouns
S.Pavlíková: jídlo (food), počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (countable and uncountable nouns), příběh v minulosti (reading comprehension), jídelní lístek (menu), v restauraci (at the restaurant), objednávky jídla, some, any

 
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Tlak a tlaková síla, kapaliny a jejich vlastnosti, Pascalův zákon, hydrostatický tlak
Ze         Amerika
Nj

L 3 - Moji přátelé - hodiny, přídavná jména, činnosti pro volný čas

Rj L3 - psaní, čtení, slovní zásoba
Jednobuněčné organismy. Mnohobuněčné org. - nižší rostliny.
Inf

 

                                                                                                                                                                                        
ÚNOR 2017
Předmět Učivo
Čj JV - Neohebné slovní druhy
KSV - Plakát, zpráva a oznámení
LV - Ústní lidová slovesnost
Ma Poměr.
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Past simple:irregular verbs
S.Pavlíková: minulý čas, prav. i nepravidelná slovesa, otázka, zápor, rozhovory o minulosti, příběh v minulosti
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Kladky - volná, pevná, jednoduchý kladkostroj. Tlaková síla.
Ze        Amerika
Nj

příd.jména-popis osob, obrázkový příběh, portfolio

Rj L2 - čtení, dialogy, číslovky 1-10
Jednobuněčné organismy.
Inf

Textový editor – tabulátory, ohraničení stránky, odstavce a odrážky. WordArt a automatické tvary. Vkládání upravených obrázků doplněných o rámečky.

(+internet)                                                                                                                                                                                          
 

 

JV - Věta jednoduchá a souvětí
KSV - Pravdidla dialogu, diskuze, studijní čtení
LV - Poezie