IX. C

Větší podoba rozvrhu je ZDE.
Novinky, zajímavosti

webové stánky naší třídy - https://9c-2zsdobris.webnode.cz/
 
Učivo na měsíc:
Červen 2017
 
Čj                jv - Opakování učiva 9. ročníku.

                   lv - Současná literatura.
                   ksv - Opakování slohových útvarů.

Ma              Pravoúhlé promítání, základy finanční matematiky, úrokování, opakování.
Ze               Životní prostředí v ČR, okolí Dobříše, opakování.
Rj                L 4 - jídlo, shrnutí učiva
Aj                https://anglictina-2zs.webnode.cz/

F                       Sluneční soustava. Shrnutí učiva fyziky.

Ch                    Chemie v životě člověka. Shrnutí učiva chemie.

Nj                    U lékaře, portfolio

 
Květen 2017
 Čj                jv - Složitá souvětí - procvičování.
                    lv - Literatura po roce 1989, současná literatura, prezentace knih, dramatizace textu.
                    ksv - Charakteristika literární postavy.   ucimsecesky.cz /www stránky na heslo/
 Aj                https://anglictina-2zs.webnode.cz/
 Ma              Goniometrické funkce (sin, cos, tg), užití v praxi. Pravoúhlé promítání.
 Ze               Moravské kraje, okres Příbram, obec Dobříš.
 Rj                L4-V nákupním centru: oddělení, produkty, barvy
 Ch               Deriváty uhlovodíků.
 Fy               Alternativní zdroje energie.

Nj                U lékaře - préteritum, osobní zájmena.

Vv                Téma rychlost - rozklad, trvání. Kresba pohybu. Futurismus G.Balla.
DUBEN 2017

Čj ksv- Zařazování textu k funkčnímu stylu.Kultivovaný písemný i ústní projev,
      řečnická cvičení.
 lv- Světová literatura do roku 1989. Básnické prostředky ozvláštňující literární dílo.
 jv- Složitá souvětí.Samostatný větný člen.    ucimsecesky.cz /www stránky na heslo/
Ma              Opakování před přijímacími zkouškami. Lomený výraz  - sčítání, odčítání,
násobení, dělení.
Ze Kraje ČR - Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina.
Výměna látek v biosféře. Tok energie. Mimořádné události způsobené přírodními vlivy, ochrana před nimi. Ekologické katastrofy, zodpovědnost člověka.
 www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Vv Barevná malba. Referáty výtvarných umělců 19. a 20.stol.
Ně   Škola, předměty, způsobová slovesa Kraje ČR - Liberecký, Královéhradecký,
Pardubický,Vysočina.
Ch      Uhlovodíky.
Fy  Jaderná fyzika.
Rj     L3 - orientace ve městě, doprava