VIII.C

Větší podoba rozvrhu je ZDE.  
Učivo na měsíc:

 ČERVEN 2017

Předmět Učivo
Čj

jv - Souvětí, opakování vedlejších vět, opakování probraného učiva.

ksv - Líčení.

lv - Dramatizace textů.

Ma

Opakování učiva 8. ročníku

Ze Životní prostředí. Opakování.
Fy

Zvukové jevy. Opakovní učiva.

Smysly, rozmnožovací soustava a opakování.

Nj  

 Dotazník, cestování, nepravidelná slovesa. Opakování

 První světová válka. Opakování učiva.
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/

S.Pavlíková: závěrečné opakování učiva (rozhovory, slovní zásoba, porozumění textu)

 

Rj

L 8 - další volnočasové aktivity, shrnutí učiva

Che Chemické prostředí, pH stupnice, opakování učiva.
Vv

 

Inf Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, PhotoFiltre, komprimace a dekomprimace dat,...).
 
 KVĚTEN 2017
Předmět Učivo
Čj

jv - Věta jednoduchá, souvětí, druhy vedlejších vět.

ksv - Popis literárního hrdiny.

lv - České národní obrození.

Ma

množiny bodů dané vlastnosti, Thaletova věta a její užití, opakování vět sss, sus, usu,rozbor, zápis konstrukce, diskuse o počtu řešení, konstrukce trojúhelníku ze dvou stran a výšky, konstrukce trojúhelníku ze dvou stran a těžnice, konstrukce čtyřúhelníku (rovnoběžníku, lichoběžníku)

Ze Průmysl,doprava,zemědělství.
Fy

El. práce. El. výkon. Spotřeba el. energie v domácnosti.

 Hormonální, nervová soustava, smysly.

Nj  

 Cestování, reálie, opakování.

 Rakousko-Uhersko - vznik, kultura. První světová válka.
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/

S.Pavlíková: nemoci (illnesses), způsobová slovesa (modal verbs), frázová slovesa (phrasal verbs), porozumění textu (reading comprehension)

 

Rj

L8-seznámení, slovní zásoba, rozhovory

Che Halogenidy, oxidy a sulfidy.
Vv

Pocitová krajina W. Turner. Ilustrace - K.H.Mácha - Máj.

Inf

Multimediální prezentace – pokročilejší funkce, úvodní a závěrečné efekty, ...

Prezentační program – samostatná práce.

(+internet)

 

 DUBEN 2017

Předmět Učivo
Čj

jv - Skladba - větné členy

ksv - Charakteristika literární postavy  

lv - Romantismus a realismus

Ma

lin. rovnice, slovní úlohy, výpočet neznámé ze vzorce

Ze Státy světa.
Fy

Ohmův zákon.

Vylučovací soustava, kůže.

Nj  

 Prázdniny, dotazník, předložky.

 Evropské státy, vznik R-U.
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/

Aj S.Pavlíková: předpřítomný čas, nepravidelná slovesa

 

Rj

L7 - další volnočasové aktivity; časování sloves; druhy literatury, hudby, filmu

Che Dvouprvkové sloučeniny.
Vv

Komiks a jeho zásady. Tvorba vlastního komiksu. Vlastní komiks. hrdina.

Inf

Multimediální prezentace – pokročilejší funkce, úvodní a závěrečné efekty, ...

Prezentační program – samostatná práce (+internet).

 

 BŘEZEN 2017

Předmět Učivo
Čj

jv - Větné členy

ksv - Úvaha

lv - Romantismus a realismus

Ma

vytýkání před závorku, rozkladové vzorce, pojem rovnice, řešení rovnice, kořen rovnice, zkouška rovnice, ekvivalentní úpravy, slovní úlohy

Ze Hospodářský zeměpis-průmysl,doprava.
Fy

El. proud, el. napětí.

Trávicí soustava.

Nj  

 Prázdniny - cestování, země, nepravidelná slovesa

 Rok 1848, industrializace, kolonializace.
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/

Aj S.Pavlíková - Londýn, popis cesty ve městě (asking directions), předložky místa (place prepositions), užití členů (the, a, an)

 

Rj

L 7 - Volný čas - slovesa vyjadřující zájmy, jejich časování a vazby

Che Nekovy a polokovy.
Vv

Koláže, frotáže. Otisky. Barevná kresba. Mapování - tvorba vlastní mapy.                                                                                                                                                                 

Inf Způsoby připojení vstupních a výstupních zařízení počítače. Tabulkový editor – tvorba grafu. (+internet)
 
ÚNOR 2017
Předmět Učivo
Čj

jv - Velká písmena +Skladba

ksv -Publicistické útvary

lv - Romantismus v literatuře

Ma

VÝRAZY, MNOHOČLENY -     číselný výraz, výraz s proměnnou, dosazování do výrazů,  mnohočlen, sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenů,  rozklad mnohočlenu na součin,  vytýkání před závorku, vzorce (a ± b)2, a2 – b2

Ze Evropa.Rusko.
Fy

Elektrické vlastnosti látek. El. obvod.

Dýchací soustava, imunita.

Nj  

 Určování času, roční období, měsíce, předložky, číslovky.

 Dějiny českých zemí - rok 1848
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/
S.Pavlíková: minulé časy sloves, vyprávění příběhu v minulosti, rozhovor o minulosti, nábytek a místnosti v domě, porozumění textu - Londýn, the, a, an (použití členů v AJ)
Rj

shrnutí učiva profese, líbí se mi, zajímá mě, osobní zájmena

Che Kovy, nekovy, polokovy.
Inf

Tabulkový editor – vzorce, využití v matematice (obvody a obsahy, povrchy a objemy).
(+internet)
     
                                                                                                                                                                               

Vv Architektonické bienále v Benátkách. Použití přírodních tvarů v architektuře. 3D model - architektura.
 
 LEDEN 2017
Předmět Učivo
Čj

jv - Velká písmena

ksv -Žádost, životopis

lv - Romantismus v literatuře

Ma

Mocniny s přir. mocnitelem - třetí mocnina a odmocnina, n-tá mocnina, pravidla pro počítání s mocninami, zápis čísla v desítkové soustavě

Ze Státy Evropy.
Fy

Změny skupenství látek.

Oběhová a dýchací soustava.

Nj  

 Pozvání, měsíce, množné číslo

 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848
Aj                  https://anglictina-2zs.webnode.cz/
S.Pavlíková: minulý čas průběhový, příběh v minulosti, přírodní katastrofy - slovní zásoba, porovnání minulých časů
Rj

L6 - Profese - další profese; slovesa chtít, stát se; 7.pád podst.jmen

Che Stavba atomu, ionty, PSP.
Inf

Softwarové pirátství, etický kodex. Tabulkový procesor – práce s buňkou, základní početní operace, jednoduché vzorce (+internet).

Vv Hudební plakát - použití malby a písma. Hodnocení časopisů - co je to ,,bulvár".
 
PROSINEC 2016
Předmět Učivo
Čj

jv - Skloňování vlastních jmen přejatých, velká písmena

ksv -Inzerát, objednávka, žádost;

lv -  Ústní lidová slovesnost.

Ma

Válec a jeho síť, povrch a objem válce, slovní úlohy

Ze Oblasti Evropy.
Fy

Teplo. Změny skupenství látek.

 Svaly, tělní tekutiny, oběhová soustava
 

Nj  

 Vídeň, popis, časování, dopis.

 Velká francouzská revoluce
Aj                 
https://anglictina-2zs.webnode.cz/

S.Pavlíková: opakování budoucích časů, práce s textem - porozumění, překlad, minulý čas průběhový, Vánoce - Christmas
Rj

L5 - shrnutí učiva; L6 - Profese - poslech, slovní zásoba, rozhovory

Che Stavba atomu
Vv

 

 
LISTOPAD 2016
Předmět Učivo
Čj

jv -  Nauka o slovní zásobě

ksv - Slohový útvar - Inzerát + objednávka

lv -  Setkání se starší literaturou

Ma

řešení úloh vedoucích k užití Pythagorovy věty, kruh a kružnice, vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha kružnic, délka kružnice, obsah kruhu

Ze Přírodní poměry Evropy.
Fy

Energie mechanická, vnitřní. Tepelné výměny.

Opěrná a pohybová soustava obratlovců a člověka.

Nj  

 L6 - popis zvířete, 1. a 4. pád, psaní dopisu

 Habsburská monarchie, kultura v 17. a 18. stol.
Aj                 
https://anglictina-2zs.webnode.cz/

S.Pavlíková: budoucnost (future), sloveso will, vazba going to, dotazník (a questionnaire), předložky místa (place prepositions)
Rj

L5 - profese, pracovat v..., osobní zájmena

Che Oddělování složek směsí, voda, vzduch.
Vv
Práce s keramickou hlínou. Glazurování. Tvorba výrobků na vánoční trh.
 

jv - Skolňování vlastních jmen přejatých, velká písmena

;ksv -Inzerát, objednávka, žádost;

lv -  Ústní lidová slovesnost.