IX. D

Učivo:

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Zvuková stránka jazyka
LV: Česká a světová literatura 1. poloviny 20. století
KSV: Tiskopisy, úřední dopis
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Podobnost.
Vznik a stavba Země.
Inf

 

Nj      Popis domu, místnosti.
Dě  Totalitní režimy. ČSR.
Rj  Časování sloves, číslovky.
Che Kyselost a zásaditost, pH, kyseliny, hydroxidy
Fy Periodický děj, střídavý proud, transformátory, rozvodná síť, vedení el. proudu v kapalinách
Ze Podnebí a vodstvo ČR.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Tvarosloví 
LV: Literatura mezi válkami, 2. sv. válka
KSV: Úvaha, publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma Podobnost,  Soustavy dvou lineárních rovnic. Slovní úlohy.
Nerosty.
Inf

 

Nj   Nepravidelná slovesa, počasí.
Dě   České země mezi světovými válkami.
Rj  Měsíce, minulý čas, škola - popis.
Che Vlastnosti a použití kyselin, soli - názvosloví.
Fy Vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech a polovodičích
Ze Řeky.Jezera.Přehrady.Půdy.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Tvarosloví - ohebné slovní druhy
LV: Odraz druhé světové války v české a světové literatuře
KSV: Publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma Slovní úlohy o pohybu
Nerosty.
Inf

 

Nj  Moje město, jednoduchá orientace, předložky se 4. pádem.
Dě  Druhá světová válka - úvod.
Rj Škola - předměty, vyučování, intonace.
Che Vlastnosti a použití solí.
Fy Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními. Elektromagnetické vlny a záření.
Ze Půdy.Ochrana přírody.Obyvatelstvo.

leden 2020

Předmět Učivo
Čj
JV: Gramatické kategorie sloves - dokončení, skladba
LV: Česká poezie
KSV: Publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
Nerosty.
Inf

 

Nj   Orientace ve městě, popis města, předložky, časování sloves.
Dě  Druhá světová válka - 2. etapa. 
Rj  Škola - popis, zájmena a podstatná jména v j.č.
Che Vlastnosti a použití solí, výpočty z chemických rovnic.
Fy Elektromagnetické vlny a zářeni, vlastnosti světla, odraz světla.
Ze Průmysl.Zemědělství.Doprava.

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  


 

jv - Skladba
lv - Česká poezie
ksv - Publicistické útvary