VI. D

Větší podoba rozvrhu je ZDE.
Učivo na měsíc:
 
ČERVEN 2017
Předmět Učivo
Čj ksv:
jv:  Věta jednoduchá, souvětí, řeč přímá
lv: Poezie
Ma Kvádr - povrch, objem; převody jednotek objemu; slovní úlohy na povrch a objem; Opakování učiva 6. roč.
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/

S.Pavlíková: závěrečné opakování učiva ( slovní zásoba, rozhovory, tvorba plakátu)
 Říše římská - rozpad. Opakování učiva 6. ročníku.
Fy Elektrický proud, napětí, jednoduchý elektrický obvod
Př           Travní společenstva, vztahy mezi organismy. Vliv lidských činností na ekosystémy. Opakování.
Ze

Krajinná sféra – biosféra, vazby a vztahy mezi složkami krajinné sféry.

Celkové opakování. 

Pv
Vv  
Inf

 Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PhotoFiltre,...).                                                                                 

KVĚTEN 2017
Předmět Učivo
Čj ksv:Praktické čtení, klíčová slova v textu
jv:  Rozvíjející větné členy - příslovečné určení místa, času, způsobu. Věta jednoduchá a souvětí
lv:  Poezie - verš, sloka, rým, obrazná pojmenování. Přednes básně, prezentace vlastní četby
Ma Prvočísla, čísla složená, rozklad čísla na součin prvočísel; největší společný dělitel, nejmenší společný násobek; krychle - síť, povrch, objem; volné rovnoběžné promítání
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
S.Pavlíková: popis člověka - lidské tělo, popis právě probíhajících dějů, přít. průběhový čas, oblečení, nakupování
 Říše římská - císařství, kultura.
Fy  Převody jednotek času. Teplota - změna objemu pevných, kapalných a plynných látek při zahřívání,  měření teploty. Jednoduchý el. obvod
Př           Louky, pastviny, pole - rostliny, živočichové.
Ze

Krajinná sféra - biosféra.

Pv Obrázek - dřevo, kov, textil. Sadba květin.
Vv Malba krajiny v plenéru - tempera, suchý pastel. Kresba přírodnin.
Inf

Výukové programy. Prezentace ( otevření, pozastavení, ukončení, uložení, vytvoření jednoduchého snímku ).

(+ internet)

DUBEN 2017

Předmět Učivo
Čj ksv: Manipulace v masmédiích, vlastní tvořivé psaní
jv:    Větné členy: podmět, přísudek, předmět, přívlastek shodný
lv:    Poezie, rým, verš, sloka, přednes básně
Ma Výšky trojúhelníku, těžnice, střední příčka; kružnice trojúhelníku opsaná vepsaná; dělitelnost přirozených čísel - dělitel, násobek; znaky dělitelnosti
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
S.Pavlíková: sloveso can, opakování - popis domu, popis města, vazba there is, there are
 Starověký Řím - úvod, ovládnutí Středomoří.
Fy Dokončení převodů jednotek hmotnosti. Hustota, měření času, převody jednotek času
Př           Živočichové rybníka a jeho okolí. (Prvoci, Žahavci, Ploštěnci, Měkkýši, Členovci, Obratlovci).
Ze

Krajinná sféra - biosféra.                                                            

Pv    
Vv Malba podle sluchového vnímání. Vlastní příběh s ilustrací.
Inf

Práce ve fotoeditoru PhotoFiltre, pokročilejší nástroje ( gama korekce, změna ostrosti a jasu, rámeček, ... ). Získání obrázku z internetu nebo jiného úložiště a jeho vložení do textového nebo tabulkového editoru. OS Windows ( funkce kláves Ctrl, Alt, Shift, PrtScr, Numlock,... ).

(+ internet)


                                                                                                                          
 

BŘEZEN 2017

Předmět Učivo
Čj ksv: Objednávka, telefonní a elektronická komunikace
jv:  Slovesa, základní větné členy, shoda podmětu s přísudkem
lv:  Přednes literárních textů, tvorba vlastních literárních textů
Ma
 
Trojúhelníky (vnitřní, vnější úhly; t. ostroúhlé, tupoúhlé, pravoúhlé, rovnostranné, rovnoramenné, různostranné).
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/

S.Pavlíková: můj pokoj (my room), můj dům (my house), vazba there is, there are, předložky místa
 Starověké Řecko
Fy Objem, měření objemu a převody jednotek. Hustota
Př           Péče o lesy. Voda a její okolí. Význam pro život.
Ze

Krajinná sféra - hydrosféra, pedosféra.

Pv
Plastika vyrobená z plastů. ( Pet - Art, Veronika Richterová)
Vv
Koláž, asambláž plná chaosu.
Inf

Vytvoření jednoduché tabulky v tabulkovém editoru. Internet (vyhledávání dat pro vytvořenou tabulku).


ÚNOR 2017

Předmět Učivo
Čj ksv:Objednávka
jv:  Ohebné slovní druhy - přídavná jména, zájmena
lv:  Jazyk a struktura literárního díla
Ma Osová souměrnost
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
S.Pavlíková: přítomný čas prostý, otázka, zápor, rozhovory o denním režimu, zálibách, škole
Starověké Řecko - úvod, období, městské státy. 
Fy Objem, hmotnost, převody jednotek
Př           Obratlovci v lese. Rozmanitost a význam lesů. Péče o lesy.
Ze

Krajinná sféra - hydrosféra.

Pv Rytí do plechu - následný otisk. Drátěný panák. Ekologie - plasty a jejich použití a rozdělení.
Vv Exkurze do galerie. Různe druhy písma. Použití písma ve výtvarném umění.
Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)                                                                                                                                      
 
LEDEN 2017
Předmět Učivo
Čj ksv: osobní dopis
jv: ohebné slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména)
lv: jazyk literárního díla, obrazná pojmenování
Ma Desetinná čísla
Aj S.Pavlíková: opakování časování slovesa have got, určování času (What time is it?),           přítomný čas prostý, popis koníčků (free time activities)
 Starověké státy
Fy Magnetické vlastnosti látek. Délka, měření délky. Objem, měření objemu, převody jednotek
Př           Živočichové v lese. Měkkýši, kroužkovci, členovci.
Ze

Krajinná sféra - atmosféra.

Pv Stříhání a ohýbání plechu. Výroba vlastního výrobku z kovu.
Vv Vznik architektury a její proměny v dějinách lidstva. Užité umění kolem nás.
Inf Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika (+internet).
 
PROSINEC 2016
Předmět Učivo
Čj ksv - Výpisky, poznámky
jv - Tvarosloví - základní tvaroslovné kategorie, algoritmus určování slovních druhů
lv - Přednes básně, rým, verš, sloka
Ma Úhel a jeho velikost. Rýsování a měření úhlů, osa úhlu, úhel pravý, přímý, ostrý, tupý, úhlové stupně, sčítání a odčítání, násobení a dělení úhlů, konstrukce úhlů, ú. vedlejší a vrcholové, ú. souhlasné a střídavé.
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
S.Pavlíková: sloveso mít (have got), také v otázce a záporu, přídavná jména pro popis, školní rozvrh, Vánoce - Christmas

 Starověké státy.

Fy Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země
Les. Krytosemenné rostliny. Lesní patra. Vztahy rostlin a živočichů.
Ze

Krajinná sféra - litosféra.

Vv  
Pv  
Inf Internetové portály a vyhledávače. Internetový obchod - eShop.
 
Trojúhelníky (vnitřní, vnější úhly; t. ostroúhlé, tupoúhlé, pravoúhlé, rovnostranné, rovnoramenné, různostranné).