VI. D

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Vypravování
JV: Rozvrstvení národního jazyka
LV: Próza
Ma

Opakování 5. ročníku. Početní operace s přir. čísly.

Pozorování přírody, mikroskop, stavba květu
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Opakování z 5.roč.,to be, can. have .
Ze

Postavení Země ve vesmíru, tvar a pohyby planety Země.

Fy Látka, těleso, skupenství, stavba látek - částice v látkách, difúze. Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov Plán práce, hodnocení; domov,rodina.
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Vypravování
JV: Seznámení s jazykovými příručkami - tištěnými i elektronickými, větná melodie
LV: Próza
Ma

Bod, ůsečka, polopřímka, přímka. Kružnice, střed ůsečky, osa ůsečky.

Čtverec, obdélník - obsah a obvod, převody jednotek.

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj   
Ze

Glóbus, obsah a grafika map, barvy, výškopis, polohopis, mapový klíč, zeměpisná síť (poledníky, rovnoběžky), určování zeměpisné polohy, časová pásma.

Fy Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov Příbuzenské vztahy, role v rodině, funkce rodiny.
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Popis
JV: Stavba slova, tvarosloví
LV: Poezie
Ma  
 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj   
Ze

Krajinná sféra a její složky.

Význam jednotlivých složek krajinné sféry.

Krajinná sféra a její složky – litosféra.

Fy Vzájemné působení těles, gravitační síla, měření síly. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov Náhradní rod. péče, pravidla soužití v rodině.
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Výpisky, poznámky
JV: Slovní druhy, určování ohebných slovních druhů (důraz na práci s jazykovými příručkami), druhy podstatných jmen
LV: Ústní lidová slovesnost
Ma

Úhel.

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Must, Subject and object pronouns.
Ze

Krajinná sféra a její složky – litosféra.

Tvary zemského povrchu.

Fy Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov Úmluva o právech dítěte, týrání, zneužívání.
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

leden 2020

Předmět Učivo
Čj KSV: Osobní dopis
JV: Druhy přídavných jmen
LV: Ústní lidová slovesnost
Ma

Dělení deset. čísel. Převody jednotek. Slovní úlohy - deset. čísla.

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Food and drink,počitatelná a nepočitatelná pod. jména.
Ze

Krajinná sféra a její složky – atmosféra.

Fy Délka, měření délky, přesnost měření, aritmetický průměr, převody jednotek. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov Dětská práva, bezpečnost v dopravě, vlastenectví
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

únor 2020

Předmět Učivo
Čj KSV: Objednávka
JV: Jmenné tvary přídavných jmen, stupňování
LV: Bajky
Ma  
 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Much/many.
Ze

Krajinná sféra a její složky – hydrosféra.

Fy Měření hmotnosti a převody jednotek, vážení. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov Vlast, národ, menšina, tolerance.
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj   
Ze

 

Fy Dokončení měření objemu. Hustota - vyhledání hustoty v tabulkách, užití vzorce pro výpočet hustoty, hmotnosti a objemu.
Ov Státní symboly, svátky; obec.
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj   
Ze

 

Fy Hustota - dokončení. Měření času, převody jednotek, kyvadlo.
Ov  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj   
Ze

 

Fy Teplota. Změna objemu pevných, kapalných a plynných látek při zahřívání, měření teploty. Jednoduchý elektrický obvod, elektrický proud a napětí.
Ov  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj   
Ze

 

Fy Dokončení. Shrnutí. Opakování.
Ov  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/