INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

20.11.2019 05:41
  • vycházející žáci  se mohou nechat bezplatně otestovat formou profi-testů v PPP v Příbrami, pokud se rozhodují mezi gymnáziem a střední odbornou školou nebo mezi střední odbornou školou a učilištěm

Podrobné informace k přijímacímu řízení na: www.infoabsolvent.cz

 

Pokud se žák chce hlásit na obor s talentovou zkouškou, musí podat školou potvrzenou přihlášku na ředitelství příslušné střední školy do 30. 11. 2019.

 

S pololetním vysvědčením obdrží žáci tiskopis (přihlášku nanečisto) a nejpozději do 20. 2. 2020 ho odevzdají vyplněný výchovnému poradci, aby jim mohla být vyplněna, potvrzena a vytištěna přihláška na střední školu.

 

Do 1. 3. 2020  musí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce doručit přihlášky (podepsané, potvrzené lékařem – to vyžadují tyto střední školy: integrované, zdravotnické, všechna odborná učiliště a některé průmyslové školy) na vybrané školy.

 

S pololetním vysvědčením dostanou žáci také zápisový lístek.

Vyplněný ho odevzdají na školu, kam bude žák přijat, nejpozději

do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

  • ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ UPLATNIT JEN JEDNOU!

 

  • Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání

 

  • Od školního roku 2016/2017 se mění organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou je zavedení jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele

 

  • děti s diagnostikovanou speciální poruchou učení (dyslexie, dysortografie) mohou přiložit k přihlášce platné doporučení z PPP (při přijímacím řízení by měla být daná porucha učení zohledněna)