Zápis z jednání ŠR - 26. 9. 2019

27.03.2020 13:20

Zápis z jednání Školské rady 2.ZŠ Dobříš ze dne 26.9.2019

Přítomni:

Mgr.Urbanová Jitka, zástupce zřizovatele - omluvena

Lenka Svojtková, DiS., zástupkyně zřizovatele

Mgr. Štěpánka Cihelková, zástupce pedagogického sboru

Mgr. Michal Ciboch, zástupce pedagogického sboru

Ing. Jaromír Žák, zástupce zákonných zástupců žáků

Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová, zástupkyně zákonných zástupců žáků

Host:

Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy

 

Program:

1. úvod, přivítání, představení nového člena – Jitka Urbanová

2. informace paní ředitelky – Výroční zpráva

3. informace o stavbě

4. cena e Twinning

5. projekt šablony

6. různé

 

 

Hlasování o programu: PRO: 5 členů rady PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

(nadpoloviční většina přítomných)

 

Ad 1. úvod, přivítání nového člena ŠR – Mgr. Jitka Urbanová

- zápis vyhotovila Cihelková Štěpánka

Ad 2. hlasování Výroční zprávě

- počet hlasů pro 5, zdržel 0, proti 0

Ad 3. informace paní ředitelky o provozu školy (projekty, stavba)

- informace o celoročních projektech školy a jejich pokračování ve školním roce 2019/2020.

- Informace o stavbě nového pavilonu a jídelny

- Venkovní učebna

- Odborné učebny

 

Ad 4. Cena e-Twinning

-udělen národní certifikát Quality Label – Mezinárodní cena bude předána v Paříži

 

Ad 5. Projekt šablony II – zahájen od srpna 2019, nastaveno na 1. pol. školního roku /doučování spec. pedagog, vzdělávání učitelů, čtenářské kluby atp/

 

Ad 6. Různé

Ing. Žák – nabídka přednášek Základy kybernetické bezpečnosti

Ing. Žák – návrh na zvážení prodloužení mezičasu mezi TS 1. a 2.stupně /1 hod/

- poděkování všem členům za spolupráci a činnost ve školním roce 2019/20.

Debata:

- probíhala vždy k jednotlivým bodům programu

 

V Dobříši, 26.9. 2019                    Zapsala: Cihelková Štěpánka