Zápis z jednání ŠR - 17.6.2020

30.06.2020 22:17

Přítomni:

Mgr. Jitka Urbanová, zástupce zřizovatele

Mgr. Michal Ciboch, zástupce pedagogického sboru

Mgr. Štěpánka Cihelková, zástupce pedagogického sboru

Ing. Jaromír Žák, zástupce zákonných zástupců

Omluveni:

Lenka Svojtková, DiS, zástupce zřizovatele

Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová, zástupce zákonných zástupců

Host:

Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy

 

Program:

1. Úvod, přivítání členů a hosta školské rady

2. Informace paní ředitelky o provozu školy v době coronaviru – vyhodnocení distanční výuky, informace o prezenční výuce v současné době

3. Projekt šablony II – odložen na další školní rok 2020/21

4. Současné personální obsazení školní jídelny

5. Změna ŠVP

6. Zpráva o Sportovním klubu na škole

7. Opravy na škole v době coronaviru, plánované opravy o hlavních prázdninách

8. Oslovení firem a rodičovské veřejnosti o poskytnutí vyřazených počítačů pro školu

9. Prohlídka nového pavilónu

10. Různé

 

Hlasování o programu: pro - 4 , proti - 0 , zdržel se – 0

 

Ad 1. Úvod, přivítání členů rady a hosta

Ad 2. Zpráva ředitelky školy o distančním a prezenčním vyučování v době coronaviru /březen – červen 2020/ - účast 100% žáků

Ad 3. Pokračování Projektu šablony II bude pokračovat v následujícím školním roce 2020/21

Ad 4. Personální obsazení vedoucí školní jídelny – konkurz 25.6.2020

Ad 5. Změna ŠVP v předmětech Prvouka 1-3.ročník, hodiny Speciálně pedagogické péče v době mimo vyučování

Ad 6. Zpráva o Sportovním klubu – Mgr.Ciboch

Předložen rozpočet, finance, počet platících ZZ, doporučení pro příští rok.

Ad 7. Opravy v době coronaviru – instalace - 2 interaktivní tabule, výměna lin ve třech třídách, rekonstrukce kabinetu, instalace rolet

Práce zaměstnanců školy – obnova nátěrů, úklid areálu školy, údržba zelených ploch, výzdoba pavilónu

Plánované opravy o hlavních prázdninách - toalety 4.pav., lakování a obklady stěn v tělocvičně, rekonstrukce třídy a kabinetu - propojení

Ad 8. Oslovení firem a jednotlivců o poskytnutí vyřazených funkčních počítačů pro potřeby školy

Ad 9. Prohlídka nového pavilónu

Ad 10. Různé - debata ke všem bodům programu, ř. volno 29.-30.6.2020

 

Zapsala: Cihelková Štěpánka

 

V Dobříši 17.6.2020