Školní parlament

1.      Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2.      Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3.      Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

4.      Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

5.      Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6.      Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy, pedagogové a případně další zaměstnanci. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.

7.      V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

 

PARLAMENT 2.základní školy Dobříš – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Školní parlament je tvořen volenými zástupci  všech tříd od 4. do 9. ročníku.

Vedením školního parlamentu je pro letošní školní rok pověřena paní Mgr. Bohumila Pallagyová.

 

 ČLENOVÉ PARLAMENTU – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

třída

zástupce třídy

4. A

4. B

 

4. C

 
4.D  

5. A

 

5. B

 

5. C

 
5. D  

6. A

 

6. B

 

6. C

 

7.A  

7. B

 

7. C

 

8. A

 

8. B

 

8. C

 
8. D  

9. A

 

9. B

 
9. C  

CÍLE

·         sdělovat žákům aktuální informace, plán akcí, ale i připomínky vedení školy 

          a  učitelů

·         sdělovat vedení školy připomínky, informace žáků k dění ve třídách, ve škole

·         informovat žáky o novinkách v průběhu roku

·         aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy

·         aktivně se zapojovat do akcí školy, případně vznášet návrhy

 

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

 

Závažná a často se opakující témata řešená ve školním parlamentu

se budou objevovat v kategorii Napište ředitelce školy