Školní parlament

1.      Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2.      Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3.      Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

4.      Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

5.      Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6.      Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy, pedagogové a případně další zaměstnanci. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.

7.      V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

 

PARLAMENT 2.základní školy Dobříš – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Školní parlament je tvořen volenými zástupci  všech tříd od 4. do 9. ročníku.

Vedením školního parlamentu je pro letošní školní rok pověřena paní Mgr. Bohumila Pallagyová.

 

 ČLENOVÉ PARLAMENTU – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

třída

zástupce třídy

IV. A Buršová, Hubáček
IV. B Albrechtová, Rákosníková
IV. C Kaše, Jará
V. A Menclová,Špindlerová
V. B Kleibl, Šebestová
V. C Bezecná,Krausová
V. D Žák, Heberleinová
VI. A Bojko, Štyrcl
VI. B Mášová, Kajgr
VI. C Hříbal, Votruba
VI. D Profousová, Šmíd
VII. A Studená, Hrdličková, Kolářová
VII. B Vetchá, Sklenář
VII. C Kociánová, Stoulil
VIII. A Šimonovská,  Halamka
VIII. B Kadlec, Pechmannová
VIII. C Mašek, Peták
IX. A Kulhavý, Mundl
IX. B Formáček, Borovička
IX. C Mistaler, Říha
IX. D Slepičková, Čeleda

CÍLE

·         sdělovat žákům aktuální informace, plán akcí, ale i připomínky vedení školy 

          a  učitelů

·         sdělovat vedení školy připomínky, informace žáků k dění ve třídách, ve škole

·         informovat žáky o novinkách v průběhu roku

·         aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy

·         aktivně se zapojovat do akcí školy, případně vznášet návrhy

 

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

 

Závažná a často se opakující témata řešená ve školním parlamentu

se budou objevovat v kategorii Napište ředitelce školy