2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Informace COVID - 19 od pondělí 12.10.2020 - MŠMT

Informace COVID - 19 od pondělí 12.10.2020 - MŠMT 1

Aktuální informace MŠMT k výuce ve školách.

8. ŘÍJEN 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),

 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 0:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),

 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 3“),

 informuje o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1 (opatření přiloženo).

 V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).

U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz informace k zajištění střídavé výuky níže. Střídává výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).

• U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na

▪ žáky plnící povinnou školní docházku (nižší stupeň víceletých gymnázií, 1. až 4. ročník konzervatoře oboru vzdělání Tanec)1 ;

▪ praktické vyučování a praktickou přípravu;

▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

▪ praktické školy jednoleté a dvouleté.

• U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole 1 Na tyto žáky se nevztahuje zavedení střídavé výuky, přestože plní povinnou školní docházku. K významnému snížení množství sociálních kontaktů v těchto školách došlo již přechodem žáků vyššího stupně (vyšších ročníků) na distanční vzdělávání. 2 8. ŘÍJEN 2020 (tj. jeden učitel a jeden žák); školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat.

• Provoz ubytovacích školských zařízení není opatřeními dotčen.

U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Školní družiny fungují i nadále za podmínek stanovených Manuálem.

• Stále (s výjimkou mateřských škol) obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).

• Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol a 1. stupně základních škol (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jiným relevantním obsahem). Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání (v důsledku usnesení vlády č. 2 a 3).

 Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Výše uvedené neplatí pro mateřské školy a vyšší odborné školy.

 Zařízení školního stravování musí s účinností od 9. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 a 3 pro provozovny stravovacích služeb:

• Jedná se především o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).

• Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

ZAJIŠTĚNÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

 Ředitel školy rozdělí žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a která v týdnu od 19. do 23. října 2020.

 Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. 

Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd, počtu vytvořených skupin na výuku cizích jazyků, volitelných předmětů apod. Je tedy možná například varianta rozdělení:

• podle celých ročníků, např. 1. týden: 6. a 7. ročník prezenčně, 8. a 9. ročník distančně, 2. týden opačně,

• podle paralelních tříd v ročníku, např. 1. týden třídy „A“ prezenčně, třídy „B“ distančně, 2. týden opačně,

• podle jiného vhodného kritéria při zachování jednotky „třída“ a poloviny tříd v prezenční výuce (lichý počet se může zaokrouhlit).

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb)

Datum vložení: 10. 10. 2020 14:50
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2020 12:36
Autor:

Certifikáty