2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Krizový plán

Jak budou pracovníci školy postupovat, když :

1)žák kouří (pije alkohol) v prostorách školy a šk. zařízení v době šk. vyučování

 • třídní učitel informuje rodiče
 • třídní učitel navrhne výchovné opatření, které projedná a schválí pedagogická rada
 • třídní učitel písemně informuje rodiče o rozhodnutí pg. rady

2)žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo nějaké jiné návykové látky

 • vyučující zjistí zdravotní stav dítěte a  informuje rodiče a třídního učitele
 • vyučující (třídní učitel) vyzve rodiče, aby si dítě neprodleně vyzvedli a seznámí je se zdravotními obtížemi dítěte, pokud si rodič pro dítě do školy nepřijde, vyučující přehodnotí zdravotní stav žáka a je v jeho kompetenci přivolat lékařskou pomoc (155)
 • vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a vyhotoví písemný zápis, se kterým budou rodiče žáka seznámeni
 • třídní učitel navrhne výchovné opatření, které projedná a schválí pedagogická rada
 • třídní učitel písemně informuje rodiče o rozhodnutí pedagogické rady
 • výchovný poradce informuje orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) - v případě opakování

3)u žáka zachytí alkohol nebo tabák

 • vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a vyhotoví písemný zápis, se kterým budou rodiče seznámeni
 • třídní učitel informuje rodiče
 • třídní učitel navrhne výchovné opatření, které projedná a schválí pedagogická rada
 • třídní učitel písemně informuje rodiče o rozhodnutí pedagogické rady

4)ve škole se objeví uživatel omamných a psychotropních látek

 • vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a vyhotoví písemný záznam, se kterým budou rodiče žáka seznámeni
 • třídní učitel informuje rodiče
 • výchovný poradce informuje orgán sociálně- právní ochrany dítěte

5)ve škole zachytíme látku, o které se domníváme, že se jedná o omamnou a psychotropní látku

 • vyučující neznámou látku dítěti odebere, uloží do obálky- zapečetí ji (razítko), uloží ji do trezoru a provede písemný záznam, se kterým budou rodiče seznámeni
 • vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence
 • ředitel školy předá nález Policii ČR, která provede šetření

6)dozvíme se, že některé z dětí do školy přináší omamné a psychotropní látky (0PL) a předává je (prodává je)

 • taková osoba je DISTRIBUTOREM OPL a dopouští se závažného trestného činu ( § 187 trestního zákona) a je naší povinností tento trestný čin překazit ( § 167 trestního zákona) - stanovena ohlašovací povinnost
 • postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití OPL  žákem se řídí Trestním zákonem 140/1961 Sb. a Zákonem 397/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a toxikománií)
 • vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence
 • třídní učitel informuje rodiče a vyhotoví písemný záznam o pohovoru
 • výchovný poradce informuje orgán sociálně právní ochrany dětí
 • ředitel školy informuje Policii ČR, která provede šetření

7)žák se svěří s užíváním OPL

 • vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a vyhotoví písemný záznam , se kterým budou rodiče žáka seznámeni
 • výchovný poradce a metodik prevence navrhnou řešení

8)ve škole se objeví šikana

 • včasné předání inf. mezi pedagogy
 • vyslechnutí: 1.oběti, 2.svědků, 3.agresorů
 • zajistit ochranu oběti
 • po vyslechnutí aktérů pozvat rodiče NE DOHROMADY
 • potrestat agresory- ŠŘ
 • informovat ostatní třídy
 • inf. ŘŠ, VP, ŠMP, provést písemný záznam

9)ve škole dojde ke krádeži

 • provést písemný záznam
 • inf. TU, ŘŠ, ŠMP
 • inf. zákonné zástupce žáka

10)žák opakovaně chybí ( neomluvená absence)

 • TU informuje VP
 • TU nebo VP inf. zákonné zástupce žáka ( provést písemný záznam)
 • v případě pokračování řeší VP spolu s ŘŠ

Výchovná opatření, která navrhuje TU( třídní učitel):

 • napomenutí třídního učitele
 • důtka třídního učitele
 • důtka ředitele školy

Všichni zaměstnanci školy, žáci i rodiče jsou informováni, kdo je:

Metodik prevence (MP): Mgr. Bohumila Pallagyová

Výchovný poradce (VP): RNDr. Jana Melicharová, Mgr. Štěpána Cihelková

Certifikáty