2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Program proti šikanování

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.
Všichni  pedagogičtí  pracovníci  se  budou řídit Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6).

S každým zjištěným případem budou vždy seznámeni rodiče všech zúčastněných žáků. Vždy bude informován třídní učitel, ředitel školy, metodik prevence a  výchovný poradce . Ti společně provedou šetření. Každý případ bude projednán na pedagogické radě a ta rozhodne o výchovném opatření pro agresora-y ( viz Krizový plán). S rozhodnutím pedagogické rady budou seznámeni rodiče žáka.

Certifikáty