2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Program proti šikanování

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.
Všichni  pedagogičtí  pracovníci  se  budou řídit Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6).

S každým zjištěným případem budou vždy seznámeni rodiče všech zúčastněných žáků. Vždy bude informován třídní učitel, ředitel školy, metodik prevence a  výchovný poradce . Ti společně provedou šetření. Každý případ bude projednán na pedagogické radě a ta rozhodne o výchovném opatření pro agresora-y ( viz Krizový plán). S rozhodnutím pedagogické rady budou seznámeni rodiče žáka.

Nikotinové sáčky, které se primárně používají při odvykání kuřáků, se aplikují umístěním pod horní či spodní ret. Nejsou určeny nekuřákům, včetně dětí. Sáčky jsou prodávány v atraktivních baleních, s různými příchutěmi a obsahují směs nikotinu, ochucovadel a dalších látek. Samotný nikotin je jed. Přestože užívání nikotinových výrobků bez tabáku znamená snížení zdravotních rizik oproti kouření, stále může způsobit nežádoucí účinky a zdravotní rizika, včetně vzniku závislosti, a to zejména u mladistvých, u kterých vzniká závislost mnohem rychleji než u dospělých.

V České republice byla poprvé zařazena otázka k užívání nikotinových sáčků v Národním výzkumu užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020. Z výsledků vyplývá, že je užívá 1,7 % respondentů ve věku 15 a více let, více muži než ženy. Nejvyšší zastoupení je v nejmladší věkové skupině 15–24 let, kde je denně užívá 3,7 % respondentů.

Na konci dubna 2021 vstoupila v platnost novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákonem č. 174/2021 Sb., kde jsou nikotinové sáčky už uvedeny jako samostatná kategorie výrobků.

Zákon nově definuje nikotinový sáček bez obsahu tabáku jako výrobek bez tabáku obsahující nikotin pro orální užití, který není upraven přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Některé povinnosti vztahující se k nikotinovým sáčkům v podstatě kopírují povinnosti související s náplněmi do elektronických cigaret, které jsou také z legislativního pohledu zároveň chemickými směsmi. Například musí obsahovat informaci o kontraindikacích, návykovosti, toxicitě, varování pro rizikové skupiny a další povinné informace. 

Tím se sice omezil prodej sáčků pouze pro osoby starší 18 let, ale ani to nezabrání, aby se sáčky s nikotinem dostaly k nezletilým a do školy.

Škola může ošetřit distribuci a užívání nikotinových výrobků, případně chemických směsí jejich zákazem ve školním řádu. V případě jeho závažného porušení pak může udělit výchovná opatření.

NOVINKA!!! 2022

O rizicích užívání nikotinových sáčků je dobré s žáky mluvit, poskytnout jim informace přiměřené jejich věku a vést je k rozhodnutí je odmítnout. Preventivní aktivity by měly být zařazeny v Preventivním programu školy a mohou proběhnout v rámci výuky, nebo v rámci preventivního bloku, který může být realizován externí organizací. 

Pedagogové mohou dále preventivně působit na včasný záchyt rozvíjející se závislosti na nikotinových sáčcích pomocí krátkých intervencí s vybranými žáky (s občasnými či pravidelnými uživateli). Krátké intervence mohou hrát stěžejní roli v uvědomění si rizik užívání tabáku, podpory motivace k odvykání/zanechání kouření a předání kontaktu na odbornou službu.

Důležité je také informovat o škodlivosti nikotinových sáčků rodiče a požádat je, aby se školou na prevenci jejich užívání spolupracovali.  

Certifikáty