2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Jazyková příprava žáků - cizinců

Cílová skupina a poskytování jazykové přípravy

CÍLOVÁ SKUPINA - jazyková příprava žáků - cizinců

Ve školním roce 2022/23 zajišťuje výuku žáků - cizinců Mgr. Kateřina Masnerová a Michaela Odlová.

Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce. Nově příchozím cizincem se rozumí cizinec, který plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců. Za určitých podmínek lze do fungující skupiny pro jazykovou přípravu začlenit také ostatní žáky s potřebou jazykové podpory, tj. zejména žáky cizince s delším pobytem nebo žáky s českým občanstvím, kteří mají odlišný mateřský jazyk. Tyto žáky lze do skupiny zařadit i do vyššího počtu než deset žáků, pokud to není na újmu kvality poskytované jazykové přípravy. O zařazení těchto žáků do skupiny rozhoduje ředitelka školy na základě individuálního posouzení, hlavním kritériem je potřebnost jazykové podpory.

Jazykovou přípravu poskytujeme v naší škole při splnění stanovených podmínek (12 měsíců od začátku plnění povinné školní docházky). Naše škola je zařazena na seznam škol určených pro jazykovou přípravu. 

Ředitelka školy vyrozumí zákonného zástupce žáka, který má nárok na jazykovou přípravu, do 1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání. Poskytne žákovi informace o jazykové přípravě, o tom, že jsme určenou školou i stručnou informaci o právní úpravě. Žák má na jazykovou přípravu nárok, není však povinen se jí účastnit.

Zákonný zástupce musí o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu požádat. Ředitelka určené školy je povinna takové žádosti vyhovět a do 30 dnů od podání žádosti začít jazykovou přípravu poskytovat. Dále platí, že zákonný zástupce musí v žádosti uvést i to, zda se žák bude účastnit prezenčně nebo distančním způsobem. Lhůta 30 dní je stanovena jako nejzazší – zejména v případech, kdy prozatím skupina v dané škole nefunguje (škola musí zajistit prostory, organizaci, vyučujícího atd.)

Podmínkou pro vznik skupiny a zahájení výuky jsou minimálně dva žáci cizinci, kteří jsou nově příchozí, tzn. plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců. Nejvyšší počet žáků ve skupině je deset. Pokud ve skupině zůstane pouze jeden žák s nárokem na přípravu, skupina zanikne a žák dokončí přípravu v jiné určené škole.

Rozsah jazykové přípravy je 100 až 200 hodin, přičemž u každého žáka cizince určí rozsah ředitelka školy, ve které se žák bude účastnit jazykové přípravy podle vstupního ověření znalostí, které umožní rozsah přípravy diferencovat s ohledem na konkrétní potřeby žáků cizinců.

Rozsah jazykové přípravy žáka bude nejméně 100 hodin, nejvýše 200 hodin po dobu maximálně 10 měsíců období školního vyučování (nezapočítávají se letní prázdniny).

Žáci se jazykové přípravy účastní v době vyučování a musí se pohybovat v časovém rozmezí podle § 1 odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání (7 až 17 hodin). Žáci jsou automaticky z výuky, kterou zameškají z důvodu účasti na jazykové přípravě, uvolněni (v souladu s §11b odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.). Žáci se jazykové přípravy účastní v době vyučování a automaticky jsou z té výuky, kterou zameškají z důvodu účasti na jazykové přípravě, uvolněni. Z toho pak plyne, že žáka nelze hodnotit za výuku, ze které je uvolněn.

Dle § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. se při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v ČR povinnou školní docházku, úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. Hodnocení u žáků s nedostatečnou znalostí jazyka musí být upraveno ve všech předmětech (nejen v těch, ze kterých je žák uvolněn). U žáků s odlišným mateřských jazykem se pak uplatňuje § 15 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., kdy jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny ve vztahu k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon (což je v tomto případě zejména znalost vyučovacího jazyka).

Datum vložení: 5. 10. 2022 20:07
Datum poslední aktualizace: 9. 10. 2022 18:31
Autor: Mgr. Eva Kašparová

Certifikáty