2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Žáci - cizinci

Vzdělávání žáků - cizinců

PŘÍSTUP DĚTÍ A ŽÁKŮ-CIZINCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Právo na vzdělání, a po dobu plnění povinné školní docházky povinnost, mají děti a žáci-cizinci, kteří v ČR pobývají po dobu delší než 90 dnů, nebo jim byl udělen azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany. Za děti a žáky-cizince jsou považovány děti, které nejsou občany ČR, tj.

  • děti státních příslušníků jiného členského státu EU, včetně EHP a Švýcarska,
  • děti cizinců s udělenou mezinárodní ochranou,
  • děti cizinců z třetích zemí.

Dětem a žákům, kteří jsou státními příslušníky České republiky a neovládají český jazyk, např. z důvodů kulturních nebo sociálních odlišností v jejich vývoji nebo prostředí, popř. dlouhodobého pobytu mimo území České republiky, bude poskytována podpora v rámci společného vzdělávání.

Při vzdělávání žáků-cizinců v rámci základního vzdělání, je prvořadé zajištění znalosti českého jazyka a podpora začleňování do české společnosti (zejména seznámení s evropským kulturním prostředím a získání potřebných znalostí a dovedností tak, aby mohli úspěšně a plynule přejít do hlavního vzdělávacího proudu a následně se uplatnit na trhu práce a získat tak ekonomickou i společenskou nezávislost).

Výuka českého jazyka je žákům poskytována při plnění povinné školní docházky tak, aby bylo možné v krátké době jejich začlenění do běžné výuky ve třídách dle jejich věku a předchozího vzdělání.

 

Datum vložení: 5. 10. 2022 19:38
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2022 19:57
Autor: Mgr. Eva Kašparová

Certifikáty