2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Z historie školy

Z novodobé historie

V letech 2001 až 2003 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou. Byla vyměněna okna v 1. a 2. pavilonu, postaven prostřední trakt propojující 1. a 2. pavilon, včetně bezbariérového vstupu, a bylo vybudováno nové moderní sportoviště s umělým povrchem. Pavilony 1. stupně získaly rovněž moderní zateplení fasády. V roce 2013 získal zřizovatel finanční prostředky na projekt " Stavební úpravy základní školy Dobříš, Školní 1035 - zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov". Realizace byla zahájena 10.10.2013 a trvala do října roku 2014. Její součástí byla výměna oken ve všech pavilonech 2. stupně  a v administrativní budově, zateplení, vnější fasády pavilonů a oprava střešní krytiny. Zároveň probíhala také rekonstrukce školní tělocvičny a rekonstrukce školního plata. Tyto stavební práce byly ukončeny v říjnu 2014. V roce 2015 oslavila škola 50. výročí svého vzniku.

V červenci až srpnu 2016 byly zrekonstruovány chodníky v areálu školy. V průběhu roku 2017 se začaly vyměňovat podlahové krytiny v některých učebnách a byla ukončena rekonstrukce umýváren a kabinetu v tělocvičně. V roce 2018 byla zahájena rekonstrukce WC chlapců i dívek v 3. pavilonu. V červenci - září 2019 probíhala rekonstrukce tří odborných učeben (jazykové, informatiky II a Che/Fy), rekonstrukce toalet v 6. pavilonu a stavba venkovní učebny. V říjnu 2019 byla dokončena rekonstrukce školní jídelny pro 1200 strávníků a 1.9.2020 začali žáci užívat také nový pavilon (osmý) se čtyřmi učebnami, kabinetem a školní knihovnou.  V létě proběhla rekonstrukce toalet ve 4. pavilonu. V tělocvičně došlo k obložení stěn a na žáky čekal 1.9.2020 také kompletně zrekonstruovaný atletický stadion, který užívají v hodinách Tv.  

RekonstrukceRekonstrukceRekonstrukceRekonstrukce

Vznik školy

Narůstající počty žactva si počátkem 60.let vyžádaly stavbu nové školy. Padlo tedy rozhodnutí k již existující základní škole přidat školu další, modernější. Projektovou dokumentaci vypracoval Krajský projekční ústav v Praze. Vlastní výstavbu školy pavilonového typu započaly v červnu 1963 Stavební závody Jáchymovských dolů se sídlem v Příbrami. Investorem se stal Krajský investorský ústav v Praze. 

Škola byla slavnostně otevřena 29.srpna 1965. Historicky prvním ředitelem se stal pan Stanislav Peták.

V sedmi nově postavených pavilonech bylo 24 kmenových učeben, 3 odborné pracovny, 1 dílna se čtyřmi místnostmi, 1 laboratoř pro chemii a fyziku. Jeden z pavilonů sloužil jako tělovýchovné zařízení s prostornou tělocvičnou, kabinety, šatnami a sprchami.

Ve správní budově byla mimo jiné (byt školníka, kanceláře, kabinety, ... ) uvedena do provozu i kuchyň s jídelnou, kde se stravovali žáci z obou základních škol i žáci SVVŠ , která byla rovněž umístěna v areálu školy. V historicky prvním šk.roce 1965/66 se školní docházky účastnilo 670 žáků  :

1.-5.postupný ročník ( 8 tříd ) 279 žáků ( 132 chlapců, 147 dívek )

6.-9.postupný ročník ( 11 tříd ) 391 žáků ( 189 chlapců, 202 dívek )

družina ( 2 oddělení ) + školní klub ... 3 vychovatelky

StavbaStavba školy

Život školy v minulosti

Vzhledem k tomu, že počet učeben byl stále nižší než potřeby školy, muselo se přistoupit ke směnnému vyučování. V průběhu dalších let docházeli žáci v rámci zájmové činnosti a mimoškolních aktivit do celé řady kroužků ( až 21 kroužků, do kterých se zapojilo přes 77% žáků).

Každý rok se žáci podíleli  na sběru  léčivých bylin ( až 1100 kg ročně ),  sběru brambor, úpravě zámeckého parku ( + výsadba nových  okrasných  keřů a stromů ), výsadbě  lesních porostů, sběru kamene na polích a úklidu města.

Od šk.roku 1968/69 byly zavedeny  v celé republice  pětidenní pracovní týdny. Žákům byl snížen počet vyučovacích hodin a učitelům úvazky.

Počátkem šk.roku 1977/78 byly slavnostně otevřeny další 3 učebny ( přístavba mezi 1. a 2.pavilonem ). Na výstavbě se nemalou měrou podíleli rodiče žáků i sami učitelé. Tím byla definitivně odstraněna směnnost vyučování.

Další velkou změnou, která se v 2. ZŠ udála, je změna  vytápění areálu. Původní kotelna na tuhá paliva byla v roce 1995 přebudována na plynovou kotelnu. Nejnovějším počinem byla však výměna oken v 1. a 2. pavilonu (stará okna s dřevěnými rámy nahradila vakuovaná okna s rámy umělohmotnými) a přístavba spojující 1. a 2. pavilon.

Život školyZe života školyZe života školy

Certifikáty