2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

ŠVP

Školní vzdělávací program 2. ZŠ Dobříš

Plné znění:

01_Obsah ŠVP Kouzelná škola_REVIZE.doc (1.31 MB)

02_I. Identifikační údaje_REVIZE.doc (40 kB)

03_II. Charakteristika školy_REVIZE.doc (1.56 MB)

04_III. Charakteristika ŠVP_REVIZE.doc (135 kB)

05_IV. Učební plán a organizace vzdělávání_REVIZE.doc (169.5 kB)

10_Příloha č. 01 - Hodnocení výsledku vzdělávaní žáku.doc (208.5 kB)

Přílohy:

Tematický plán ŠD 2023_2024.doc (36 kB)

 

Stručná charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

1. verze   

Školní vzdělávací program „Kouzelná škola“ chce postavit dění ve škole na skutečném partnerství všech účastníků – žáků, rodičů i pedagogů, tedy na takovém vztahu, v němž není nikdo důležitější, v němž se všichni navzájem respektují a každý je ochoten splnit svou roli na společném úkolu. Chceme, aby se škola stala pro žáky takovým kouzelným místem, plným poznání a překvapení, kam se budou těšit a rádi vracet. Tuto myšlenku jsme promítli i do názvu školního vzdělávacího programu. Žáci i jejich rodiče získávají větší míru podílu na uskutečňování vzdělávacího programu, větší zodpovědnost za vzdělání na jedné straně a více možností ovlivňovat strukturu a zaměření vzdělávání na straně druhé. Také role učitele by se měla výrazně změnit – měl by se stát spíše spolehlivým průvodcem a kvalifikovaným poradcem. Vzdělávání se nebude orientovat na tradiční nástroje jako je paměť, memorování, dosazování do hotových vzorců, ale bude zdůrazňovat dovednostní stránku žáka, schopnosti, rozvoj osobnosti, kreativitu a fantazii. Proto ve ŠVP nejsou striktně vymezeny formy a metody práce, ale je ponechán prostor pro tvůrčí činnost každého učitele, který si sám zvolí své vlastní postupy, metody a formy práce, které bude uplatňovat v konkrétní třídě a ve vyučovací hodině. Přitom musí vycházet ze svých osobních plánů výuky, jež tvoří na základě ŠVP a znalostí potřeb a schopností konkrétních žáků dané třídy tak, aby byly naplněny cíle (kompetence) dané ŠVP.

2. verze

ŠVP ZV zapracovává změny RVP ZV k 1.9.2013 a standardy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura, Cizí jazyky a Matematika a její aplikace. Zásadním způsobem nezasahuje do charakteristik a obsahu ŠVP – 1. verze, která byla v platnosti od 1.9.2006, a je platná ve školním roce 2013/14 pro 9. ročník, pouze upravuje učební plán v souladu se změnami RVP ZV a upravuje zároveň časovou dotaci hodin anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. Rozšiřuje ale své působení v oblasti cizích jazyků, prevence rizikových jevů a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově se součástí ŠVP ZV stává také ŠVP pro přípravnou třídu.

3. verze

Do 3. verze ŠVP jsme zapracovali  změny v RVP ZV platné od 1.9.2016. Jde zejména o soulad s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Zvláštní pozornost jsme  věnovali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1.9.2016 byl zaveden pro tyto žáky nově pojem „žák s přiznanými podpůrnými opatřeními.“ 1.aktualizace této verze je platná od 1.9.2017 a týká se plavání na 1. stupni ZŠ. Byla také upravena hodinová dotace v předmětech přírodopis a občanská výchova. Od 1.9.2019 byly upraveny osnovy pro předmět Anglický jazyk. Od 1.9.2020 byly upraveny osnovy pro předmět Prvouka 1. - 3. ročníku. Od 1.2.2021 byly doplněny změny v oblasti žáků s podpůrnými opatřeními.

4. verze

Do 4. verze jsme zapracovali změny RVP ZV platné od 1.9.2021. 

Od 1.9.2022 budou nabíhat na základě změny od 1.9.2021 nové osnovy Informatiky ve 4. a 5. ročníku (zde s úpravou pro jeden školní rok). Na základě této změny došlo k úpravě učebního plánu. Vzdělávací oblast Informatika byla navýšena od 1.9.2022 o 1 disponibilní hodinu ve 4. ročníku. Do všech předmětů byla včleněna digitalizace a upraveny osnovy ve všech předmětech v 1. - 5. ročníku. Nově se součástí ŠVP ZV stává také ŠVP pro přípravnou třídu.

5. verze

Do 5. verze jsme zapracovali změny RVP ZV platné od 1.9.2021.

Od 1.9.2023 mají žáci 4. - 9. ročníku povinně vyučovací předmět Informatika s 1 hodinovou týdenní dotací. Na základě této změny došlo k úpravě osnov i počtu vyučovacích hodin pro žáky 2. stupně v některých předmětech a do všech předmětů byla včleněna digitalizace a upraveny jejich osnovy.

Certifikáty