2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Výchovné poradenství

Od 1.9.2017 je v naší škole platná 3. verze školního vzdělávacího programu. Jde zejména o soulad s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Zvláštní pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1.9.2016 byl zaveden pro tyto žáky nově pojem „žák s přiznanými podpůrnými opatřeními.“ Těmto žákům věnujeme v naší škole patřičnou pozornost a jsme připraveni vám poskytnout konzultaci i odbornou pomoc.

Výchovný poradce

 • Mgr. Cihelková Štěpánka – 1. stupeň
 • RNDr. Melicharová Jana – 2. stupeň

Můžeme Vám poradit:

 • s výukovými nebo výchovnými problémy
 • s kontakty na odborná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciální centra)
 • s volbou povolání a s přijímacím řízením na střední školy

 Práce výchovného poradce:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými,         výchovnými problémy
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC
 • spolupracuje se školním speciálním pedagogem a dalšími institucemi
 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně pedagogická       vyšetření
 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy         na zpracování dokumentace pro integrované žáky
 • metodicky pomáhá učitelům a asistentům pedagoga
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

2. Kariérové poradenství:

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a zákonné zástupce žáků
 • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek        ke studiu
 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
 • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci, besedu s absolventy pro žáky 9. tříd
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

3. Další metodická a informační činnost

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti pedagogicko-psychologické v regionu (např. úřad       práce,  speciálně-pedagogická centra)
 • poskytuje poradenskou činnost pro zákonné zástupce žáků
 • spolupracuje s metodikem prevence

4. Vedení dokumentace:

 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji        aktualizuje
 • vede evidenci individuálních vzdělávacích plánů a spolu s ostatními pedagogy, PPP a        SPC provádí vyhodnocení jejich účinnosti

Certifikáty